Νομοθεσία


ΚΔΠ 195/1985 - Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος (Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη Σειρά) Κανονισμός του 1985 - 23/01/2017


Περιγραφή Νομοθεσίας:
Στα πλαίσια του Περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου (156Ι)/2002, εφαρμόζεται το υποχρεωτικό Κυπριακό Πρότυπο CYS:94 του 1985 για το χαλλούμι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 (Κ.Δ.Π. 195/85), στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλλουμιού το αιγινό ή πρόβειο γάλα ή μείγμα αυτών πρέπει να υπερέχει του αγελαδινού γάλακτος.

Τους Κανονισμούς μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.