Ανακοινώσεις


Νέες Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου - 21/05/2020

ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στις 26/3/20 έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 121/2020). Το Διάταγμα θέτει νέες απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για:

1. Νέα κτίρια και νέες κτιριακές μονάδες.
2. Κτίρια και κτιριακές μονάδες που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας.
3. Στοιχεία του κτιρίου που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται ή είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο.

Το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης) Διάταγμα του 2020 τίθεται σε εφαρμογή από την 1/7/20 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.