Ανακοινώσεις


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: Προσχέδιο Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019 - 09/07/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργήθηκε από τις 25/2/2019 μέχρι τις 5/4/2019 επί του προσχεδίου του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δημοσιεύει τα
σχόλια που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε από τις 25/2/2019 μέχρι με τις 5/4/2019 επί του προσχεδίου του Τροποποιητικού Νομοσχεδίου που τιτλοφορείται ως «ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) νόμος του 2019».

Το προσχέδιο τροποποιητικού νομοσχεδίου στοχεύει:


- Στην ορθότερη εναρμόνιση του βασικού νόμου με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.


- Στην αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην χονδρική αγορά ενέργειας».


- Στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.


- Στη διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Λευκωσία


Σχετικά Αρχεία:

Comments_PS_FINAL.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1830,79Kb)