English | Turkçe
Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Κυπριακή ΔημοκρατίαΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Αναζήτηση: Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
English

ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Προκήρυξη θέσης Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη
06/04/2017
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Εμπορικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Τεχεράνη. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ακολουθώντας το σύνδεσμο:
(http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/dmlcirculars_gr/dmlcirculars_gr?OpenDocument).

1. Μισθοδοσία:
Ο μηνιαίος ακάθαρτος μισθός της θέσης ανέρχεται στα €4,200. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται 13ος μισθός. Η μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Από την πιο πάνω μισθοδοσία ο υπάλληλος θα καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά, η οποία επιβάλλεται από την επιτόπια νομοθεσία.

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
I. Προώθηση των εξαγωγών κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο Ιράν.
II. Ενασχόληση με θέματα προώθησης επενδύσεων από Ιράν προς Κύπρο (και αντιστρόφως).
III. Προώθηση των εμπορικών συμφερόντων της Κύπρου στο Ιράν.
IV. Εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα
I. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ΄ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών:
Μεσανατολικές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Marketing, Νομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Πληροφορική, όλοι οι Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης.

(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
II. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας αποδεκτά τεκμήρια όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/6F96A2FCC2E11F9AC2257BDC00311B38?OpenDocument).).
III. Μεταπτυχιακή πείρα σε δραστηριότητες σχετικές με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
IV. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
V. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3(I) ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα αποτελεί πλεονέκτημα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ

Προσόντα
Μονάδες
Επεξηγήσεις
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην Παράγραφο 3(Ι) της προκήρυξης ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών.

Βαθμολογείται ο πιο ψηλός τίτλος.
1
Μάστερ
Ανώτατο όριο 1 μονάδα για οποιονδήποτε αριθμό μεταπτυχιακών σχετικών
2
Διδακτορικό
Ανώτατο όριο 2 μονάδες για οποιοδήποτε αριθμό διδακτορικών
2
Μεταπτυχιακή πείρα σε δραστηριότητες σχετικές με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
1-4
1 μονάδα για κάθε δώδεκα συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τις 4 μονάδες

Βαρύτητα της πιο πάνω μοριοδότησης 60% επί της τελικής βαθμολογίας.

Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10. Η προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 40% επί της τελικής βαθμολογίας.

Σημειώσεις:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας (τελική βαθμολογία) υποψηφίων μετά από την προφορική εξέταση, θα γίνει κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.
β) Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα καταρτιστεί, θα έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία καταρτισμού του.

4 Επιλεξιμότητα
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στην Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τηλέφωνο 22867123 ή 22867240.

6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, κ.α.). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 24/4/2017 στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ανδρέα Αραούζου 6
1421 Λευκωσία


Αρ. Φακ.: Υ.Ε.Ε.Β.Τ. 15.6.5.4Ε

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο-Έκτακτη Απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία.pdf


© 2016 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού