Ανακοινώσεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Επιχορηγήσεις σε ΜμΕ για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - 08/10/2018

Τον Μάιο του 2017, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις (Advice for Small Businesses - ASB) - ενός τριετούς προγράμματος, το οποίο στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε περισσότερες από 120 ΜμΕ, σε διάρκεια τριών ετών, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την προώθηση της ανάπτυξής τους, μέσω παροχής οικονομικής ενίσχυσης υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για τη συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς συμβούλους επιχειρήσεων. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει τις ΜμΕ παρέχοντάς τους εκπαίδευση, ευκαιρίες δικτύωσης και καθοδήγηση.

Ένας ακόμη στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της τοπικής αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω της παροχής εκπαίδευσης σε συμβουλευτικές εταιρείες, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουν.

Στόχος της πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος ASB και αφορά τη συγχρηματοδότηση του κόστους αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών από 30 κυπριακές ΜμΕ, προς κάλυψη των επιχειρηματικών τους αναγκών. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τοπικές συμβουλευτικές εταιρείες.

Οι επιχορηγήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας (κατά σειρά υποβολής της αίτησης και εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έγκρισης της επιχορήγησης).

Η έγκριση χρηματοδότησης των συμβουλευτικών υπηρεσιών εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΑ.

Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Οκτωβρίου 2018.

Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΤΑΑ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: knowhowcyprus@ebrd.com και filipova@ebrd.comΜπορείτε να βρείτε το περιεχόμενο της πρόσκλησης εδώ.