Ανακοινώσεις


Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων - Δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) του ΥΕΕΒ - 08/11/2019

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ενημερώνει ότι η περίοδος για δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτρονικού ΣΥστήματος ΣΧεδίων ΧΟρηγιών (ΣΥΣΧΧΟ) παρατείνεται μέχρι τις 20/11/2019 και ώρα 13:00.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ενημερώνει ότι η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Σχέδια Χορηγιών θα είναι διαθέσιμη για δοκιμαστική λειτουργία (demo) από την Παρασκευή, 08/11/2019 και ώρα 10:00π.μ μέχρι την Τετάρτη, 20/11/2019 και ώρα 13:00.

Η εφαρμογή σε αυτή τη φάση έχει σκοπό την πρώτη πιλοτική παρουσίαση του συστήματος για εξοικείωση των ενδιαφερομένων (χρηστών) με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων καθώς και την επίλυση τυχόν ερωτημάτων.

Κατά την δοκιμαστική λειτουργία (demo) oι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν δοκιμαστικά και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο Σχέδιο της Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, μέσω της ιστοσελίδας https://fundingappsdemo.mcit.gov.cy/, χρησιμοποιώντας μόνο τους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge.

Επισημαίνεται ότι το ΥΕΕΒ, μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, θα διαγράψει οποιαδήποτε στοιχεία καταχωρηθούν στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών. Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη για οποιοδήποτε σκοπό.

Σημειώνεται ότι, οι αιτητές - επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην δοκιμαστική «demo» εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς που έχουν λάβει μετά την εγγραφή και ταυτοποίηση τους στην Κυβερνητική διαδικτυακή πύλη «Αριάδνη».

Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου θα αναφέρεται στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (ΠρΥΠ), η οποία θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο σύντομα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867284/ 22867282/ 22867320/ 22867247/ 22867151.