Ανακοινώσεις


Προώθηση Δέσμης Σχεδίων, με χρηματοδότηση από Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε., για μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές - 14/11/2018

Για σκοπούς έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι επεξεργάζεται Δέσμη Σχεδίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές μέσω χρηματοδότησης μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) και εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε. για το 2020.

Η Δέσμη, η οποία θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω Σχέδια, θα προωθηθεί, αφού εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε για το έτος 2019 από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

1. Σχέδιο Xορηγιών στις κατοικίες με 4 άξονες:

    α) Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 8/10/2018, με αύξηση του ποσού της χορηγίας για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση.
    β) Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering).
    γ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering).
    δ) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering), με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.

2. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε υφιστάμενες Κατοικίες, το οποίο θα προκηρυχθεί εντός του 2018.

3. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

4. Χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους των υφιστάμενων αιτήσεων του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω», οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τα Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Για τους Άξονες 1β έως 1δ πιο πάνω, το Σχέδιο Xορηγιών θα λειτουργήσει με αναδρομική ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε για το έτος 2019.