Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Εναρμόνιση νομοθετημάτων Πλαισίου Αφερεγγυότητας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 - 06/08/2020

Το Τμήμα Αφερεγγυότητας έχει αναλάβει να εναρμονίσει τα νομοθετήματα του Πλαισίου Αφερεγγυότητας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1023, ως η καθ΄ ύλη αρμόδια Αρχή. Σύμφωνα με την εν λόγω Ευρωπαϊκή Οδηγία, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει την υποχρέωση να εναρμονιστεί με τις σχετικές πρόνοιες μέχρι τον Ιούλιο του 2021.


Η Οδηγία περιστρέφεται στους ακόλουθους άξονες οι οποίοι αφορούν:

α) την προληπτική αναδιάρθρωση ώστε να μην οδηγούνται βιώσιμες επιχειρήσεις σε εκκαθάριση,
β) την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες που έχουν «εγκλωβιστεί» στα χρέη τους,
γ) τη βελτίωση των διαδικασιών αυτών και την αποτελεσματικότητα τους και
δ) τη συλλογή δεδομένων που να επιτρέπουν την επαρκή αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της Οδηγίας.


Για την εναρμόνιση των νομοθετημάτων, έχουν ετοιμαστεί προσχέδια τροποποιήσεων που αφορούν:

α) Περί Πτώχευσης Νόμος Κεφ. 5.
β) Ο Περί Εταιρειών Νόμος αναφορικά με το Διορισμό Εξεταστή σε εταιρείες (ΜΕΡΟΣ ΙVA ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ).
γ) Οι Περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί του 2015.


Τα προσχέδια των τροποποιήσεων είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αφερεγγυότητας www.isc.gov.cy .


Παρακαλείσθε για οποιεσδήποτε απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις επί των προσχεδίων των τροποποιήσεων, όπως υποβληθούν ηλεκτρονικά και στις τρεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: acharalambous@drcor.mcit.gov.cy , ckantzilieris@drcor.mcit.gov.cy και aantoniou@drcor.mcit.gov.cy , όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020.


Σχετικά Αρχεία:

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ 280720.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 326,78Kb)

ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 280720 (2).pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 178,86Kb)

ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 193,99Kb)