Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση- Προσχέδιο Νομοσχεδίου που αφορά τη δημιουργία Τμήματος Αφερεγγυότητας - 12/08/2019Το Υπουργικό Συμβούλιο με αριθμό απόφασης 87.517, ενέκρινε την Πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, για δημιουργία Τμήματος Αφερεγγυότητας, με έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2020.


Μέχρι σήμερα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, εκτελούνται από τον Επίσημο Παραλήπτη, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Στα πλαίσια αξιολόγησης του τρόπου εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, διαφάνηκε ότι υπάρχουν αδυναμίες που επιβάλλουν τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Η δημιουργία Τμήματος Αφερεγγυότητας με τις κατάλληλες δομές και υποδομές, αποτελεί το βασικό μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος, αφού στοχεύει στην ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του λειτουργικού μοντέλου εφαρμογής του Πλαισίου Αφερεγγυότητας.


Το Τμήμα Αφερεγγυότητας θα υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διασφαλίζοντας την εξ’ ολοκλήρου ανάληψη των θεμάτων του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και των Συμβούλων Αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένου:


    I. του διορισμού Εξεταστή

    II. του διορισμού Παραλήπτη Διαχειριστή και

    III. γενικότερα του συντονισμού και της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου για το επάγγελμα των Συμβούλων Αφερεγγυότητας, όπως ορίζεται στον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο και σχετικούς Κανονισμούς.Για τη σύσταση του νέου Τμήματος Αφερεγγυότητας έχει ετοιμαστεί προσχέδιο Νομοσχεδίου το επισυνάπτεται πιο κάτω.


Παρακαλείσθε για οποιεσδήποτε απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις επί του προσχεδίου του νομοσχεδίου, υποβληθούν και στις δύο ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: cheraclidou@mcit.gov.cy και ckantzilieris@drcor.mcit.gov.cy και όχι αργότερα από την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019.
Σχετικά Αρχεία:

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ_ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ_ΤΜΗΜΑ_ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ.pdf.docx.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 124,31Kb)