Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ του ΥΕΕΒΤ

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, συστάθηκε και λειτουργεί από την 1.2.2014, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 75481 και ημερομηνία 10.7.2013.

Οι κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου καθορίζονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 76025 και ημερομηνία 6.11.2013.

Σκοπός

Σκοπός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη και έγκαιρη πληροφόρηση του Υπουργού /Γενικού Διευθυντή με υποβολή εκθέσεων και παροχή συμβουλών με στόχο την εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Υπουργείου και την ικανοποίηση των στόχων που τίθενται, προσθέτοντας αξία.

Ο ρόλος της Μονάδας είναι συμβουλευτικός προς τον Υπουργό /Γενικό Διευθυντή και ενεργεί με τρόπο που να βελτιώνει τις υφιστάμενες λειτουργίες και εργασίες του Υπουργείου.

Αρμοδιότητες

Οι βασικές αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι:

· Η διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών διαχειριστικών, οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών ελέγχων στα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας τους.

· Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα ευρήματα του δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου ελέγχου που διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και την Ελεγκτική Υπηρεσία.

· Η ετοιμασία και υποβολή αναφορών με το πέρας των ελέγχων καθώς και ετήσιας έκθεσης.

· Επιπρόσθετα, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και γενικότερα την εφαρμογή των αρχών χρηστής διοίκησης, ενίσχυση και βελτίωση των διαδικασιών, καθώς και για διασφάλιση του ποιοτικού επιπέδου των εκτελουμένων έργων, εκπρόσωπος της Μονάδας δύναται να μετέχει σε διάφορες επιτροπές εφαρμογής της νομοθεσίας που σχετίζεται με τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων (συμβούλια προσφορών, επιτροπές αξιολόγησης προσφορών, επιτροπές προδιαγραφών, επιτροπές παρακολούθησης έργων, επιτροπές αλλαγών και απαιτήσεων κλπ), καθώς και με τεχνικό έλεγχο εργασιών σε εργοτάξια.

Επικοινωνία

Πετρούλα Παντζιαρά, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, τηλ: 22867388, τηλεομοιότυπο (φαξ): 22375120, η-ταχυδρομείο: ppantziara@mcit.gov.cy

Κωνσταντίνος Δημητριάδης, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, τηλ: 22409410, τηλεομοιότυπο (φαξ): 22304759, η-ταχυδρομείο: cdemetriades@mcit.gov.cy