Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη


Λογότυπο ΤΕΕΕΠΤο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη είναι υπεύθυνο για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου των Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων κλπ., καθώς επίσης και τη διαχείριση περιουσιών αφερέγγυων εταιρειών και ατόμων.

Στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία, σωστά και έγκαιρα, ενημερωμένης αγοράς για την προώθηση του εμπορίου με το να παρέχει σωστές και έγκυρες πληροφορίες για τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, τα προιόντα τους, τις υπηρεσίες τους και τις οικονομικές τους καταστάσεις.

Η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος είναι υψίστης σημασίας ιδιαίτερα στον τομέα των Υπηρεσιών και εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό δικηγορικών και λογιστικών γραφείων τα οποία απασχολούν σήμερα χιλιάδες άτομα.

Το Τμήμα διαδραμάτισε επίσης πρωτεύοντα ρόλο στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο και με την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας ενθάρρυνε την πρωτότυπη δημιουργία σ’ όλους τους τομείς της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.


ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ο Κλάδος Εταιρειών ασχολείται με την εγγραφή, παρακολούθηση, έλεγχο και διαγραφή των ημεδαπών εταιρειών, των αλλοδαπών εταιρειών, των συνεταιρισμών και των εμπορικών Επωνυμιών. Ο Κλάδος συμβουλεύει, προωθεί, υποστηρίζει και διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές σ’ όλους τους τομείς της οικονομίας.


ΚΛΑΔΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ασχολείται με την εγγραφή και προστασία των Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικών Σχεδίων. Τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, είναι αυτόματα και αποκτούν ισχύ με την κυκλοφορία του έργου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται εγγραφή. Ο Κλάδος εντούτοις, είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφόρησης και τον εκσυγχρονισμό περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νομοθεσίας.

Ο Κλάδος είναι υπεύθυνος:

 • Για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικών Σχεδίων.
 • Να υποβοηθά στο μέγιστο βαθμό την προώθηση της καινοτομίας και να παρέχει συμβουλές και πληροφόρηση για θέματα προστασίας της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Λογότυπο Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας H Υπηρεσία Αφερεγγυότητας (ΥΑ) σημαίνει τον Επίσημο Παραλήπτη ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που καθορίζεται από τον Υπουργό για να εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτή, δυνάμει του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών), Νόμος 65(Ι)/2015, ο οποίος έχει ψηφιστεί στις 18 Απριλίου 2015 και τέθηκε σε ισχύ στις 7 Μαΐου 2015, ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Με απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών έχει οριστεί να εκτελεί, πέραν των υφιστάμενων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, τα καθήκοντα και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας, όπως προκύπτουν από τα Νομοθετήματα του Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Στόχος της ΥΑ είναι η αποτελεσματική, απρόσκοπτη και αποδοτική εφαρμογή των διαδικασιών που απορρέουν από τα Νομοθετήματα που απαρτίζουν το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας, συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Απώτερος σκοπός του, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η διατήρηση της απασχόλησης, η ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με το Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Αφερεγγυότητας επιτυγχάνεται:
 • Η κουλτούρα της επιβίωσης και της δεύτερης ευκαιρίας, σε αντίθεση με την πτώχευση και την εκκαθάριση.
 • Η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού αναδιάρθρωσης χρέους εταιρειών, με στόχο τη διάσωση και την αποκατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ανασυγκρότηση και διατήρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων.
 • Η βιωσιμότητα φυσικών και νομικών προσώπων, δίνοντας τους τα κατάλληλα εργαλεία για να προβούν σε αναδιάρθρωση των δανείων τους.
 • Εξασφάλιση δικαστικών διαταγμάτων, για χρεώστες οι οποίοι δεν έχουν διαθέσιμο εισόδημα, ούτε ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αποπληρωμή του χρέους τους, οι οποίοι θα απαλλάσσονται από το σύνολο των ανεξασφάλιστων χρεών τους μέχρι 25.000. Την ίδια απαλλαγή θα έχουν και οι εγγυητές τους.
 • Ευνοϊκότερη μεταχείριση των εγγυητών.

Η ΥΑ είναι υπεύθυνη:
 • για τον ανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών λειτουργίας της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντά της.
 • για την αποτελεσματική διαχείριση Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ) για αφερέγγυα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να καταστούν φερέγγυα.
 • για την αποτελεσματική διαχείριση απαλλαγής χρέους για πρόσωπα χωρίς ουσιώδες εισόδημα και ουσιώδη περιουσιακά στοιχεία, με πολύ μικρό χρέος, μέσω της διαδικασίας Διατάγματος Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ).
 • για την αποτελεσματική εκτέλεση διαταγμάτων πτώχευσης και διαταγμάτων εκκαθάρισης εταιρειών.

Οι Νόμοι που χειρίζεται η ΥΑ:
 • Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμος.
 • Ο περί Πτώχευσης Νόμος, Κεφ.5.
 • Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ.113, αναφορικά με τις εκκαθαρίσεις εταιρειών.
 • Ο περί Εταιρειών Νόμος αναφορικά με το μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους εταιρειών.
 • Ο περί Εταιρειών Νόμος Κεφ.113, αναφορικά με το διορισμό Διαχειριστή ή Παραλήπτη.
 • Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος.
 • Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμοί.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΥΑ (www.isc.gov.cy).