Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας


Η Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, επιδιώκει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υποτομέων της οικονομίας με στόχο την μεγαλύτερη συμβολή τους στην οικονομική πρόοδο του τόπου.

Στόχοι της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας είναι η ανάπτυξη και προώθηση της:

 • Βιομηχανίας,
 • Τεχνολογίας,
 • Καινοτομίας,
 • Επιχειρηματικότητας,
 • Χρηματοδότησης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι κύριες δραστηριότητες της Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:
 • Διαμόρφωση, συντονισμός και υλοποίηση του πλαισίου πολιτικής για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις,
 • Ετοιμασία και υλοποίηση στοχευμένων Σχεδίων Χορηγιών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία,
 • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
 • Δημιουργία και διαχείριση υποδομών/ Βιομηχανικών Περιοχών για την ορθολογιστική χωροταξία των επιχειρήσεων,
 • Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση, επενδυτών και γενικότερα του επιχειρηματικού κόσμου, μέσω της Μονοθυριδικής Πρόσβασης (One Stop Shop) και του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης,
 • Παρακολούθηση και Συντονισμός της λειτουργίας της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβολή των ευκαιριών στον επιχειρηματικό κόσμο,
 • Ενημέρωση πολιτών/ επιχειρήσεων, μέσω των Ευρωπαϊκών δικτύων "Your Europe" και "ΙΜΙ",
 • Επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων πολιτών, μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου SOLVIT,
 • Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και δράσεις της Υπηρεσίας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, στην ακόλουθη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/sit.