Υπηρεσία Υδρογονανθράκων


Φωτογραφία από έρευνες σε ΑφροδίτηΟι στόχοι της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων ευθυγραμμίζονται πλήρως με την πολιτική της χώρας στα θέματα υδρογονανθράκων, η οποία στοχεύει στη βέλτιστη και βιώσιμη αξιοποίηση των υδρογονανθρακικών πόρων της Κύπρου με στόχο τη συμβολή στη μεγιστοποίηση των εσόδων του κράτους και στην επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας προς όφελος της κοινωνίας και των μελλοντικών γενεών.

Οι κύριες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο σε ρυθμιστικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή:

1. Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων
Η Υπηρεσία στοχεύει στην ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μέσω διατήρησης σχέσεων συνεργασίας με άλλες χώρες της περιοχής, προώθησης του σταθερού επενδυτικού της κλίματος και κατ’ επέκταση επενδύσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων και συμμετοχής και διοργάνωσης σεμιναρίων και συναντήσεων με άλλες χώρες για θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων.

2. Δημιουργία και συντονισμός πολιτικής και νομοθετικού πλαισίου
Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές για παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσία με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, καθώς και για εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.

3. Παρακολούθηση και εποπτεία δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων
Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων ενασχολείται πρωτίστως με την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων (προγραμμάτων εργασιών και προϋπολογισμών) των αδειούχων εταιρειών καθώς και με την παραλαβή, καταχώρηση και αξιολόγηση των ερευνητικών δεδομένων που λαμβάνονται από αδειούχους με τη χρήση κατάλληλης υποδομής/λογισμικών.

4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του Δημόσιου Τομέα σε θέματα υδρογονανθράκων
Η Υπηρεσία Υδρογονανθράκων αξιολογεί τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και αναπτύσσει τα απαιτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό να υποστηρίξει την αναδυόμενη αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κύπρου για την οποία απαιτείται η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων.