Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών


Η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών (ΥΜΣ) είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της περί Μέτρων και Σταθμών Νομοθεσίας. Βασική επιδίωξή της είναι η διασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων, τόσο στο επίπεδο των εμπορικών μετρήσεων, όσο και σε επίπεδο επιστημονικών μετρήσεων.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τις πρόνοιες των περί Μέτρων και Σταθμών Νόμων του 1974 μέχρι 2010 και των σχετικών Κανονισμών είναι:
(i) η διασφάλιση ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία χρησιμοποιούνται οι νόμιμες μονάδες μέτρησης,
(ii) η φύλαξη και διατήρηση των πρότυπων μέτρων και σταθμών και διασφάλιση της ακρίβειάς τους,
(iii) η μεταφορά της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου, η ετοιμασία της αναγκαίας νομοθεσίας για θέματα που αφορούν μέτρα και σταθμά ή προσυσκευασμένα προϊόντα καθώς και η εποπτεία για αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής,
(iv) η παροχή μετρολογικών υπηρεσιών στη βιομηχανία.


Βασικοί Στόχοι της ΥΜΣ

 • παρακολούθηση και εφαρμογή της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διεθνούς πρακτικής σε θέματα μετρολογίας
 • ανάπτυξη της μετρολογίας στην Κύπρο και η αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα.
 • διατήρηση των εθνικών προτύπων μέτρων και σταθμών στο Νέο Εργαστήριο Μετρολογίας.
 • διασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων και των οργάνων μέτρησης στην Κύπρο.


Βασικές Δραστηριότητες της ΥΜΣ
 • επαλήθευση Ροομετρητών πρατηρίων υγρών καυσίμων.
 • επαλήθευση Ροομετρητών εγκατεστημένων σε βυτιοφόρα διανομής καυσίμων σε καταναλωτές.
 • επαλήθευση Γεφυροπλάστιγγων (≥ 3 t).
 • επαλήθευση Ζυγαριών (< 3 t).
 • έλεγχοι - "Δοκιμές Αναφοράς" σε συσκευασμένα αγαθά που διατίθενται στο εμπόριο ως προς το καθαρό περιεχόμενό καθώς και ως προς τη σχετική σήμανσή τους.
 • διερεύνηση παραπόνων.
 • ετοιμασία νομοθεσίας που αφορά σε μέτρα και σταθμά.
 • διεθνείς σχέσεις / εκπροσώπηση της ΥΜΣ στο εξωτερικό.


Στοιχεία επικοινωνίας
Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών
Αγίου Αρτεμίου 6
2200 Γέρι
Τηλ. 22369844
Φαξ. 22369859