Τομέας Διοίκησης


Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για το συντονισμό και προγραμματισμό θεμάτων που αφορούν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Κρατικών Εταιρειών και άλλων Οργανισμών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες / εποπτεία του Υπουργείου.

Η Διοίκηση συμμετέχει σε πολλές Επιτροπές άλλων Υπουργείων και έχουν σχέση με την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της οικονομίας και παράλληλα, εκπροσωπεί το Υπουργείο σε διάφορα Συμβούλια.

Πρόσθετα, είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών για την ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης καθώς και για την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου, ενώ παράλληλα χειρίζεται θέματα προσωπικού και τα γενικά θέματα πολιτικής για τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Κρατικές Εταιρείες και άλλους Οργανισμούς που υπάγονται στο Υπουργείο.

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση παρακολουθεί τα θέματα που προκύπτουν από τους όρους που περιλαμβάνονται στη δανειστική συμφωνία που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Τρόικα.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και άμυνας της Δημοκρατίας, η Διοίκηση μετέχει σε τρείς σχεδιασμούς που καλύπτουν καταστάσεις κρίσης σε περίοδο ειρήνης, σε περίοδο έκτακτης ανάγκης καθώς και σε περίοδο απειλής πολέμου ή πολέμου.

Η Οικονομική Διαχείριση και το Λογιστήριο του Υπουργείου επιβλέπουν και εποπτεύουν τη συνταγματική, νόμιμη και υπεύθυνη διαχείριση των χρηματο-οικονομικών λειτουργιών του Υπουργείου, υποστηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Το Αρχείο του Υπουργείου έχει την ευθύνη για την ορθή οργάνωση, λειτουργία του αρχείου, την διεκπεραίωση όλων των αρχειακών εργασιών καθώς και για την εποπτεία όλου του γραμματειακού και ωρομίσθιου προσωπικού και την ορθή διεκπεραίωση όλων των αρχειακών εργασιών.


Στόχος
Η αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων διοικητικής φύσεως.


Βασικές δραστηριότητες

  • Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τον προγραμματισμό, οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό διαφόρων υποθέσεων και προβλημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της διοίκησης του Υπουργείου.
  • Χειρισμός θεμάτων προσωπικού- μεταθέσεις, αποσπάσεις, πειθαρχικός κώδικας, θέματα εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και επιτόπιου προσωπικού.
  • Στρατηγικός Προγραμματισμός-Συντονισμός αναγκαίων ενεργειών για την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπουργείου.
  • Προώθηση νομοθετημάτων Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και άλλων Οργανισμών που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου- Χειρισμός των διοικητικής φύσεως θεμάτων που αφορούν στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), στον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), στην Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕΤΑΠ), στον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (ΚΟΠΕ), στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ), τη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) και την Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ). Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση και προώθηση νομοσχεδίων και Κανονισμών, θέματα προσωπικού, προϋπολογισμού και εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών, όπως και την εφαρμογή της πολιτικής της Κυβέρνησης σε σχέση με τους Οργανισμούς αυτούς.
  • Ετήσια Έκθεση-Συντονισμός ενεργειών για ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης του Υπουργείου.
  • Παρακολούθηση των εκθέσεων της Επιτρόπου Νομοθεσίας.
  • Υλοποίηση των αποφάσεων της κυβέρνησης για αποκρατικοποιήσεις οργανισμών που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου-Συνεργασία με Έφορο Αποκρατικοποιήσεων και Υπηρεσία Ενέργειας για υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων για τους Οργανισμούς ΑΗΚ, ΑΚΕ, ΚΕΤΑΠ.
  • Συνδρομή στο σχεδιασμό, κατάρτιση και υλοποίηση θεμάτων που αφορούν στην ενίσχυση της ικανότητας της Δημοκρατίας, σχετικά με: την αντιμετώπιση κρίσεων και καταστροφών οι οποίες οφείλονται σε φυσικές και /ή ανθρωπογενείς αιτίες σε περίοδο ειρήνης, τον πολιτικό σχεδιασμό έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ) για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας με συνδρομή προς τα σώματα ασφαλείας σε περίοδο έκτακτης ανάγκης και το γενικό σχέδιο άμυνας της χώρας (ΓΕΣΑΧ) σε περίοδο απειλής πολέμου ή πολέμου.
  • Διαδικασίες Οικονομικής Διαχείρισης /Λογιστηρίου - Πρωταρχικές αρμοδιότητες και ευθύνες είναι η ορθή χρήση λογιστικών συστημάτων με σκοπό τη διασφάλιση ορθολογικής δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης, η έγκαιρη και ορθή πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του Υπουργείου, η τήρηση του μισθολογίου και η έγκαιρη και ορθή καταβολή των αποδοχών των κρατικών υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού και η ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου με στόχο την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών που να υποστηρίζουν την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των πόρων του Υπουργείου.
  • Εκτέλεση διαδικασιών Αρχείου-Το Αρχείο έχει την αρμοδιότητα της παραλαβής και διαχωρισμού των επιστολών στους αρμόδιους διευθυντές και της καταχώρησης όλης της εισερχόμενης αλληλογραφίας, της συντήρησης και ασφάλειας των κτηριακών εγκαταστάσεων και του μηχανογραφικού εξοπλισμού καθώς και της εποπτείας όλου του γραμματειακού και ωρομίσθιου προσωπικού. Επιπρόσθετα, το Αρχείο είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση του Μητρώου Περιουσιακών στοιχείων, για την προμήθεια /συντήρηση /αχρήστευση επίπλων και γραφειακού εξοπλισμού, τήρηση κατάστασης αδειών ασθένειας για όλο το προσωπικό του Υπουργείου και άλλες συναφείς δραστηριότητες.
Σχετικά Αρχεία:

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΕΒΤ 31 07 2018.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 119,84Kb)