Τομέας Ανάπτυξης Τουρισμού


Ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς της κυπριακής οικονομίας, καθώς συνεισφέρει το 7% στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας. Η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιότητας και στη διαφοροποίηση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της εισροής τουριστών και την αύξηση των εσόδων και της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού στην κυπριακή οικονομία. Βασικός παράγοντας για υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων είναι αυτή τη στιγμή ο Τομέας Ανάπτυξης Τουρισμού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού.


Βασικοί Στόχοι του Τομέα

  • Εποπτεία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), καθώς και των δράσεων του για βελτίωση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
  • Υλοποίηση και ανάπτυξη μεγάλων έργων τουριστικής φύσης, όπως είναι οι Μαρίνες, οι Χώροι Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής, το Ολοκληρωμένου-Τύπου καζίνο Θέρετρο και τα γήπεδα Γκολφ.
    Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Μαρίνες και τους Χώρους Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής, πατήστε εδώ.


Δράσεις του Τομέα
  • Παρακολουθεί το βαθμό υλοποίησης του Επιχειρησιακού πλάνου του ΚΟΤ.
  • Παρακάθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ, εκπροσωπεί το Υπουργείο σε αριθμό Επιτροπών / Αρχών και συνεδριάσεων που σχετίζονται με θέματα Τουρισμού όπως την Αρχή Έκδοσης Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές, στην Επιτροπή Ξενοδοχείων, στην Επιτροπή Κέντρων Αναψυχής, στη Διοικούσα Επιτροπή Σχολής Ξεναγών, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Τουρισμού της Μονάδας Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά.
  • Παρακολουθεί τις αναφορές που γίνονται για τα θέματα τουρισμού στις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, της Επιτρόπου Νομοθεσίας, του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και απαντά στις σχετικές ερωτήσεις Βουλευτών.
  • Εκπροσωπεί το Υπουργείο στη Διεπιστημονική Ομάδα Έργου για την εκπόνηση της νέας εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού.
  • Ο Τομέας συντονίζει, συμμετέχει και διαχειρίζεται αποφάσεις σημαντικών θεμάτων πολιτικής για τον τουρισμό ως μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη των Μαρίνων, της Συντονιστικής Επιτροπής για Ανάπτυξη Καζίνο, της Επιτροπής Αξιολόγησης για Χώρους Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής και της Επιτροπής για την Προώθηση Αναπτύξεων Γκολφ. Οι εν λόγω Επιτροπές προεδρεύονται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και σε αυτές συμμετέχει ο Τομέας Ανάπτυξης Τουρισμού / Συντονισμού Μαρίνων του ΥΕΕΒΤ και κρατικούς Λειτουργούς διαφόρων Τμημάτων/Υπηρεσιών.


Υποκατηγορίες...

Μονάδα Ανάπτυξης Ναυτικού Τουρισμού