Μονάδα Στρατηγικού Προγραμματισμού


Στη βάση του “Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014”, το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού υιοθέτησε τις σύγχρονες πρακτικές Διαχείρισης των Δημοσίων Οικονομικών, οι οποίες συμβάλουν στη διασφάλιση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, της διαφάνειας, της ευελιξίας και της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων.

Στα πλαίσια αυτά, το Υπουργείο εφαρμόζει τις νέες διαδικασίες που αφορούν στον καταρτισμό τριετούς Προϋπολογισμού στη βάση Δραστηριοτήτων, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το Στρατηγικό Σχέδιο. Στη βάση της δημοσιονομικής πολιτικής τα διαθέσιμα ανώτατα όρια δαπανών αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό. Ο Προϋπολογισμός στη βάση Δραστηριοτήτων αντικατοπτρίζει τις δράσεις και δραστηριότητες που αναλύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο προς επίτευξη των Στόχων του Υπουργείου.

Ο Προϋπολογισμός και το Στρατηγικό Σχέδιο δίδουν μία σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τις προτεραιότητες και Στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου. Για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στόχων χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως προκαθορισμένοι Δείκτες Απόδοσης. Παράλληλα η πρόοδος των εργασιών και το ποσοστό επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων του Υπουργείου καταμετρούνται μέσα από ένα οργανωμένο και συστηματικό μηχανισμό που περιλαμβάνει πλάνα δράσης και εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου.

Η Μονάδα Στρατηγικού Προγραμματισμού (ΜΣΠ) του Υπουργείου συστάθηκε στη βάση της Υπουργικής Απόφασης του Ιουνίου 2015, η οποία επιβεβαιώνει τη σημασία που η Κυβέρνηση αποδίδει στα θέματα Στρατηγικού Προγραμματισμού. Ρόλος της ΜΣΠ του Υπουργείου είναι η καθοδήγηση, η εκπαίδευση και ο συντονισμός των Υπηρεσιών/Τμημάτων του ως προς την ετοιμασία και υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων καθώς και η παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των Στόχων και Δραστηριοτήτων για μέγιστη αποτελεσματικότητα και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων.