Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου


Περιγραφή Τμήματος και νομική υπόσταση:
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συστάθηκε την 01.02.2014 με βάση την Απόφαση με Αρ. 75.481 και ημερομηνία 10.07.2013, τoυ Υπουργικού Συμβουλίου για σύσταση και λειτουργία Μονάδων/Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και στελεχώνεται από υφιστάμενο προσωπικό.

Η λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 76.025 και ημερομηνία 06.11.2013.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας της, οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου δεν υπάγονται ιεραρχικά σε κανένα άλλο Τμήμα ή Διεύθυνση του Υπουργείου αλλά αναφέρονται απευθείας στον οικείο Υπουργό. Τα άτομα που στελεχώνουν τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου έχουν την εξουσία για πλήρη, ελεύθερη και χωρίς περιορισμό πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, φυσικό ή ηλεκτρονικό και σε οποιοδήποτε Λειτουργό, αρμόδιο για την υπό έλεγχο δραστηριότητα /έργο/διαδικασία. Πρόσθετα, σημειώνεται ότι δεν έχουν καμία λειτουργική εξουσία ή ευθύνη σε δραστηριότητα που ελέγχουν.

Στις 12.12.2016, το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του με Αρ. 81.770Β αναθεώρησε το πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων Ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία μέσω της υιοθέτησης του «Μοντέλου των Τριών Γραμμών Άμυνας».


Σκοπός και αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου:
Σκοπός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η υποστήριξη και έγκαιρη πληροφόρηση του Υπουργού και του Γενικού Διευθυντή, με την υποβολή εκθέσεων και την παροχή συμβουλών, οι οποίες στοχεύουν στην εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Υπουργείου και την ικανοποίηση των στόχων που τίθενται, προσθέτοντας αξία. Διενεργεί επίσης διοικητικές έρευνες και παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Σύμφωνα επίσης με το «Μοντέλο των Τριών Γραμμών Άμυνας»:

Οι Μονάδες Ελέγχου ανήκουν στη δεύτερη γραμμή άμυνας η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο της Διοίκησης του εκάστοτε Οργανισμού μέσω της παροχής πληροφόρησης που αφορά στην εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού καθώς και για την ικανοποίηση των στόχων του.

Οι Μονάδες Ελέγχου παρέχουν στη Διοίκηση υποστηρικτικές λειτουργίες, οι οποίες συνδέονται κυρίως με την παρακολούθηση και επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, της διαχείρισης των κινδύνων και της συμμόρφωσης προς αυτές.

Αυτή η γραμμή άμυνας διαλαμβάνει συγκεκριμένα δραστηριότητες που καλύπτουν διάφορες συνιστώσες της εσωτερικής διακυβέρνησης του Οργανισμού όπως η διαχείριση κινδύνων, η κανονιστική συμμόρφωση, ο χρηματοοικονομικός έλεγχος, η ασφάλεια, η ποιότητα και η διεξαγωγή επιθεωρήσεων.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη γραμμή άμυνας ανήκουν τα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα της Διοίκησης του εκάστοτε Οργανισμού, τα οποία κατέχουν την κυριότητα, την ευθύνη και την αρμοδιότητα σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων, το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, και την εφαρμογή έγκαιρων και επαρκών διορθωτικών ενεργειών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των διαδικασιών.

Στην τρίτη γραμμή άμυνας βρίσκεται ο εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος διενεργείται από τη λειτουργικά και διοικητικά ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δυνάμει των περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμων του 2003 και 2014.


Στοιχεία Επικοινωνίας
Πετρούλα Παντζιαρά - Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Τηλ: 22 867388
Φαξ: 22 375120
Email: ppantziara@meci.gov.cy

Κωνσταντίνος Δημητριάδης
Τηλ: 22 867168
Φαξ: 22 375120
Email: cdemetriades@meci.gov.cy