Ανακοινώσεις


Βλέπε τις Ανακοινώσεις που έχουν δημοσιευθεί απο το:✐ 11/10/2018

 - Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών

✐ 08/10/2018

 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Επιχορηγήσεις σε ΜμΕ για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

✐ 05/10/2018

 - Απόσυρση επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων προϊόντων Σεπτέμβριος 2018

✐ 11/09/2018

 - Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές - Εθνικός Διάλογος με τους Καταναλωτές

✐ 31/08/2018

 - Προκήρυξη σχεδίων de minimis 2019 για ιδιωτική συμμετοχή - Προώθηση Εμπορίου

✐ 30/08/2018

 - Παροχή Υποτροφιών για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων και Διδακτορικών) για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους υδρογονάνθρακες

✐ 29/08/2018

 - Συμβουλές προς τους καταναλωτές ενόψει αγορών για σχολικά είδη

✐ 13/08/2018

 - Γνωστοποιήσεις Προϊόντων Συστήματος GRAS-RAPEX-Δελτίο 32/2018

✐ 25/07/2018

 - Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες

✐ 24/07/2018

 - Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Geomaride Ltd για Καταχρηστική Συμβατική Ρήτρα

✐ 20/07/2018

 - Παρατηρητήριο Μεγάλων Υπεραγορών 16.07.2018

✐ 04/07/2018

 - Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €3.000 στην εταιρεία Gekova Trading Ltd, για παράλειψη υποβολής στοιχείων που ζητήθηκαν και παροχή ψευδών/παραπλανητικών πληροφοριών

✐ 02/07/2018

 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2018»

✐ 02/07/2018

 - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με κρατικό περίπτερο

✐ 02/07/2018

 - Οργανωμένα Ταξίδια – Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών. Έναρξη ισχύος νέου νόμου

Αρχείο Υπουργείου:

Έτος 2018
Έτος 2017
Έτος 2016
Έτος 2015
Έτος 2014