Νομοθεσία


Επιλογή Υπηρεσίας/Τμήματος:✐ 

Νόμος 151(Ι)/2018 - Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος

✐ 

Νόμος 124(I)/2015 - Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμος

✐ 

Νόμος 57(Ι)/2013 - Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος

✐ 

Νόμος 46(I)/2007 - Ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος

✐ 

Νόμος 156 (Ι)/2002 – Ο περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος

✐ 

Νόμος 69(Ι)/1994 - Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας Νόμος

✐ 

ΚΔΠ 195/1985 - Ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος (Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη Σειρά) Κανονισμός του 1985

✐ 

Νόμος 4/1977 - Ο περί Ρυμίσεως Μαρίνων Νόμος του 1977

✐ 

Νόμος 54/1969 - Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος