EL | EN
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑνακοινώσειςΑποτελέσματα Επιτυχίας της Κύπρου Σύστημα Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς (ΙΜΙ) - 15/09/2017

SINGLE MARKET SCOREBOARD 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΙΜΙ)

Δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο η νέα έκδοση του ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SINGLE MARKET SCOREBOARD) για το 2016. Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Ενιαίας Αγοράς (Single Market Scoreboard) δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και αποτελεί το πιο περιεκτικό και φιλικό μέσο έκθεσης αξιολόγησης. Ενσωματώνει πλήρεις εκθέσεις αξιολόγησης για 13 ηλεκτρονικά εργαλεία διακυβέρνησης. Κάθε κράτος μέλος αξιολογείται ξεχωριστά με βάση καθορισμένα μετρήσιμα κριτήρια (Key Point Indicators – KPIs).

Η Κύπρος πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το 2017 συνεχίζοντας την εξαίρετη πορεία της στο Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά («ΙΜΙ»).

1Η ΧΩΡΑ ΜΕ 100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΙΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Στο πιο πάνω σχήμα φαίνεται ότι η Κύπρος (μαζί με το Λιχτενστάιν – με πολύ λιγότερα όμως αιτήματα) έχει πετύχει την τέλεια απόδοση με 100% επιτυχία στην απάντηση στις προκαθορισμένες προθεσμίες για απάντηση. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 79%.3η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ - 6 ΜΕΡΕΣΣτο πιο πάνω σχήμα φαίνεται η απόδοση των κρατών μελών. Η Κύπρος κατά μέσο όρο αποδέχεται τα αιτήματα μέσα σε 6 μέρες. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στις 15 μέρες.

3η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ – 94%Επιτυχία στο 94% και κατατάσσεται 3η στην αποδοχή αιτήματος (μέσα σε 1 βδομάδα από την παραλαβή). Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται στο 82%.

ΨΗΛΟΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 5 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


Η Κύπρος έχει πετύχει τη ψηλότερη επίδοση στη γενική απόδοση με βάση τους 5 επί μέρους δείκτες απόδοσης (KPIs) (μαζί με άλλες 6 χώρες). Το πράσινο χρώμα είναι η καλύτερη επίδοση.

Οι δείκτες απόδοσης για καταρτισμό της αξιολόγησης των κρατών μελών και των χωρών του Ε.Ο.Χ. υπολογίζονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

· Ταχύτητα στην αποδοχή του αιτήματος
· Ταχύτητα στην απάντηση στο αίτημα
· Ανταπόκριση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία
· Ικανοποίηση περιεχομένου των απαντήσεων (όπως αξιολογήθηκε από το άλλο Κράτος Μέλος που απέστειλε το αίτημα)
· Προσπάθεια που καταβλήθηκε για την απάντηση (όπως αξιολογήθηκε από το άλλο Κράτος Μέλος που απέστειλε το αίτημα)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΙΜΙ)
Το σύστημα ΙΜΙ είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Είναι ασφαλές, πολύγλωσσο και φιλικό ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ΙΜΙ έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και λειτουργεί από το 2008.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΜΙ
· Το ΙΜΙ έχει επεκταθεί σε 34 διαφορετικές διαδικασίες (MODULES) που καλύπτουν 11 νομοθετικούς τομείς.
· Εισαγωγή στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας (European Professional Card) τον Ιανουάριο του 2016
· Έχουν προστεθεί στο σύστημα 6 νέες διαδικασίες προειδοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Επαγγελματικά Προσόντα (2005/36/ΕΚ)
· Έχουν λειτουργήσει νέοι μηχανισμοί που αφορούν την Οδηγία για την Απόσπαση Εργαζομένων για υποστήριξη της Εφαρμοστικής Οδηγίας (επείγοντα αιτήματα, αιτήματα αποστολής εγγράφων, αίτημα γνωστοποίησης απόφασης, αίτημα είσπραξης διοικητικής κύρωσης/προστίμου
· Σημαντική αύξηση στη χρήση του συστήματος ΙΜΙ κατά το 2016.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

· 7658 καταχωρισμένες Αρχές στο σύστημα
· 22% αύξηση ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με το 2015
· 11868 αιτήματα ανταλλαγής πληροφοριών στο 2016. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος 45933 αιτήματα έχουν υποβληθεί
· Μεγάλη επιτυχία της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Κάρτας. Κατά το 2016 υποβλήθηκαν 2100 αιτήσεις για έκδοση κάρτας και εκδόθηκαν 703
· 11200 προειδοποιήσεις (alerts) υποβλήθηκαν μέσα στο 2016 και αφορούσαν τα Επαγγελματικά Προσόντα
· Αποστάλθηκαν μέσω του ΙΜΙ 646 γνωστοποιήσεις (notifications) που αφορούσαν:
· 141 για πάροχους υπηρεσιών
· 322 για εθνικές απαιτήσεις για έκδοση επαγγελματικής κάρτας
· 97 για τίτλους σπουδών αυτόματης αναγνώρισης
· 17 για μέτρα εναντίον παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου
· 69 για παράνομη μετακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Τα επίσημα αποτελέσματα για την περίοδο 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016 μπορεί κάποιος να τα βρει στην ευρωπαϊκή ιστοσελίδα του SINGLE MARKET SCOREBOARD: http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/internal_market_information_system/index_en.htm

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΙΜΙ
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά.