Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De minimis προς Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για διερεύνηση ξένων αγορών»


Το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι από τις 04/04/2019 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων στα πλαίσια του “Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De minimis προς Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για διερεύνηση ξένων αγορών”. Το Σχέδιο θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αιτήσεις θα αξιολογούνται για διερεύνηση ξένων αγορών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός της περιόδου 04/04/2019 – 31/12/2019.

Δικαιούχοι είναι κυπριακές επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον τομέα C – Μεταποίηση στους Στατιστικούς Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2008, (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Αναθ. 2, της ΕΕ) ή/και στην εμπορία βιομηχανικών προϊόντων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts («Έντυπα Αιτήσεων»). Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό courier, από τις 04/04/2019 στη διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω.


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Υπηρεσία Εμπορίου, Κλάδος Προώθησης Εμπορίου
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
Τηλ: 22867134, 22867330, 22867331
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ