Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών


ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού


Η προβλεπόμενη ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis" δύναται να παραχωρείται αφού υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής προς το Υπουργείο εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται ετησίως με σχετική προκήρυξη, από τον Τομέα Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τύχει της απαιτούμενης έγκρισης.

Στον οδηγό του σχεδίου περιγράφονται/παρατίθενται όλα τα έντυπα που θα πρέπει να υποβάλλονται με την σχετική προκήρυξη καθώς επίσης πληροφορίες όσον αφορά τους δικαιούχους, ύψος ενίσχυσης, κριτήρια συμμετοχής, κλπ.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις egeorgiou@mcit.gov.cy, ptsangaridou@mcit.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22867134, 22867331.
No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ