Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών


ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι από τις 22/05/2019 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων από επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών, για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 1/1/2020 – 31/12/2020, στα πλαίσια του «Σχέδιου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) σε Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στο εξωτερικό».

Πληροφορίες όσον αφορά τους δικαιούχους, ύψος ενίσχυσης, κριτήρια συμμετοχής, κλπ, μπορείτε να βρείτε στον οδηγό του σχεδίου.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις egeorgiou@mcit.gov.cy, ptsangaridou@mcit.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22867134, 22867331.Διαδικασία

Η προβλεπόμενη ενίσχυση ήσσονος σημασίας "de minimis" δύναται να παραχωρείται αφού υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής προς το Υπουργείο εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται ετησίως με σχετική προκήρυξη (περί το Μάιο κάθε έτους), από τον Τομέα Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τύχει της απαιτούμενης έγκρισης.

Στον οδηγό του σχεδίου περιγράφονται/παρατίθενται όλα τα έντυπα που θα πρέπει να υποβάλλονται με την σχετική προκήρυξη.
Έντυπα Αιτήσεων
No documents found


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ