Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου Υπηρεσιών


ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό που οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με κρατικό περίπτερο


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα πλαίσια των προσπαθειών του για προβολή/προώθηση των υπηρεσιών της Κύπρου στο εξωτερικό, αναλαμβάνει κάλυψη μέρους των εξόδων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό τις οποίες οργανώνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με κρατικό περίπτερο.

Οι εκθέσεις στις οποίες προγραμματίζεται να συμμετάσχει το Υπουργείο, κατά τη διάρκεια του 2020, με κρατικό περίπτερο, θα αναρτώνται στο σύνδεσμο ανακοινώσεις.

Στον οδηγό του σχεδίου περιγράφονται/παρατίθενται όλα τα έντυπα που θα πρέπει να υποβάλλονται με την προκήρυξη της κάθε έκθεσης καθώς επίσης πληροφορίες όσον αφορά στους δικαιούχους, ύψος ενίσχυσης, κριτήρια συμμετοχής, κλπ.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις egeorgiou@mcit.gov.cy, ptsangaridou@mcit.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22867134, 22867331.

No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ