Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου ΠροϊόντωνΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης που αφορούν τα Γεωργικά Προϊόντα και εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014


Το Σχέδιο αφορά ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην Εσωτερική Αγορά και σε Τρίτες Χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014. Ο γενικός στόχος του εν λόγω Κανονισμού σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της Ένωσης.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από ένα μέχρι τρία χρόνια.

Τα Προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης χωρίζονται στα «Απλά», όπου οργάνωση ή/και οργανώσεις από ένα Κράτος-μέλος υποβάλλει/λουν Πρόταση και στα «Πολυπρογράμματα» όπου υποβάλλεται Πρόταση από κοινού, από οργανώσεις από περισσότερα του ενός Κράτους-μέλους.

Δικαιούχοι
  • Επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των επιλέξιμων προϊόντων,
  • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
  • Σύνδεσμοι

Ενίσχυση

Τα προγράμματα ενεργειών για την ενημέρωση και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες συγχρηματοδοτούνται από 70% μέχρι και 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το υπόλοιπο βαρύνει τους ίδιους τους αιτητές.

Οι εν λόγω ενέργειες αποτελούνται ιδίως από ενέργειες δημοσίων σχέσεων και ενημερωτικές εκστρατείες και μπορούν επίσης να λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς σημασίας.

Διαδικασία
Τα εν λόγω Προγράμματα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διαδικασία ετοιμασίας και υποβολής των προτάσεων είναι διαθέσιμες στους σχετικούς συνδέσμους (links) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ