Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 1(Ι)/2011 - Ο περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος - Κανονισμοί 523/2011 - Οι Περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων συνδεδεμένων με τον τομέα της άμυνας)


Κανονισμοί 523/2011

Οι Κανονισμοί ρυθμίζουν την ενδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων συνδεδεμένων με τον τομέα της άμυνας.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς, «προϊόν συνδεόμενο με τον τομέα της άμυνας» σημαίνει κάθε προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται.

Το Παράρτημα Ι των Κανονισμών έχει αντικατασταθεί από νέο Παράρτημα, σύμφωνα με το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 169/2017.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΔΠ 523-2011-Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων συνδεδεμένων με τον τομέα της άμυνας).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 1695,93Kb)
Δ.Π. 169 2017 κατάλογος ενδοκοινοτική μεταφορά.pdf
Κ.Δ.Π. 169 2017 κατάλογος ενδοκοινοτική μεταφορά.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 893,41Kb)

No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ