Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς Σχέσεις
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες του Κλάδου επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

  • Παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε σχέση με τις πολυμερείς εμπορικές συμφωνίες και άλλα θέματα σχετικά με το διεθνές εμπόριο. Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες του Κλάδου εμπίπτει και η παρακολούθηση των εξελίξεων για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του εμπορίου σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς όπως είναι ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη), η UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), το ITC (International Trade Centre), η UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), καθώς και η Κοινοπολιτεία.  • Ο Κλάδος είναι επίσης αρμόδιος για την προώθηση των διμερών εμποροοικονομικών σχέσεων με άλλες χώρες που περιλαμβάνουν την ετοιμασία των επισκέψεων του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο εξωτερικό καθώς και των επισκέψεων ξένων επισήμων στην Κύπρο.

- Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
- Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
- ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ


Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ