Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / ΕξαγωγήςΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στόχος του οποίου είναι να ρυθμιστεί η διαθεσιμότητα, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση από το ευρύ κοινό ουσιών ή μειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, με απώτερο σκοπό την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας.

Για την εφαρμογή του Κανονισμού ψηφίστηκε ο «περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος 26(Ι)/2017» που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4593, ημερομηνίας17.3.2017.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, για την επίτευξη του στόχου, προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην αγορά και η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση από το ευρύ κοινό των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς. Οι ουσίες αυτές και οι συγκεντρώσεις τους πέραν από τις οποίες ισχύει η απαγόρευση περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 98/2013. Ο όρος ουσία περιλαμβάνει επίσης μείγμα ή άλλη ουσία όπου ενυπάρχει η ουσία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, σε συγκέντρωση που υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή ορίου.

Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να αποφασίσει κατά πόσο θα εκδώσει διάταγμα και να επιτρέψει τη διαθεσιμότητα, την εισαγωγή, τη κατοχή και τη χρήση κάποιων ουσιών ή μειγμάτων των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, από το ευρύ κοινό με αδειοδότηση.

Η Νομοθεσία προβλέπει επίσης μηχανισμό υποβολής αναφορών ύποπτων συναλλαγών, καθώς επίσης και εξαφανίσεων ή κλοπών στο Εθνικό Σημείο Επαφής, το οποίο είναι η Αστυνομία. Οι αναφορές αφορούν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Κανονισμού, καθώς επίσης τα μείγματα ή τις ουσίες που τις περιέχουν. Οι αναφορές πρέπει να γίνονται από τους επαγγελματίες χρήστες (οικονομικούς φορείς) σε όλο το κανάλι διανομής οι οποίοι εμπλέκονται σε συναλλαγές που, λόγω της φύσης ή της κλίμακάς τους, επιβάλλεται να θεωρούνται ύποπτες. Τα μέλη του ευρέως κοινού έχουν επίσης την υποχρέωση να αναφέρουν στο Εθνικό Σημείο Επαφής εξαφανίσεις ή κλοπές των ουσιών που τους έχει επιτραπεί να εισάγουν, κατέχουν και να χρησιμοποιούν μετά από άδεια.

Προβλέπεται ακόμη η τήρηση μητρώου από τους επαγγελματίες οικονομικούς φορείς στο οποίο πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία παραγωγής, εισαγωγών, διάθεσης, χρήσης και συναλλαγών πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς και των μειγμάτων τους.

Καθορίζονται ακόμη το πλαίσιο αδειοδότησης, οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και των μελών του ευρέος κοινού, καθώς επίσης και οι παραβάσεις και οι ποινές που επιβάλλονται γι΄αυτές τις παραβάσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1148 ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Kανoνισμό (ΕΕ) 98/2013 την 1η Φεβρουαρίου 2021. Για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού έχει ετοιμαστεί νέο νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 27.4.2020. Ο Κανονισμός, το νομοσχέδιο και η σχετική ανακοίνωση βρίσκονται πιο κάτω.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγίες προς τους οικονομικούς φορείς.pdf (File Size: 786,66Kb)
98 2013 πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών.pdf
Καν. 98 2013 πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών.pdf (File Size: 915,94Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Νόμος 26(Ι) - 2017 - Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.pdf (File Size: 992,32Kb)
2019 1148 πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών.pdf
Καν. 2019 1148 πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών.pdf (File Size: 963,82Kb)
3.2020.doc
Ανακοίνωση νέο νομοσχέδιο 26.3.2020.doc (File Size: 56,61Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
νέο νομοσχέδιο πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών 2.docx (File Size: 53,09Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ