Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς Σχέσεις


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ - Διατλαντική Συνεργασία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)

TTIP

Διατλαντική Συνεργασία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 • Tον Ιούλιο 2013 ξεκίνησαν oι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για τη σύναψη περιεκτικής εμπορικής συμφωνίας με την ονομασία «Διατλαντική Συνεργασία Εμπορίου και Επενδύσεων» (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP). Οι διαπραγματεύσεις έχουν ιδιαίτερη εμπορική σημασία, καθώς τα δύο μέρη αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 1/2 του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ και το 1/3 του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου.
 • Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν μετά από την έγκριση των διαπραγματευτικών εντολών από το Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούνιο 2013. Οι διαπραγματευτικές εντολές καθορίζουν τους στόχους της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις και έχουν δημοσιευτεί (Οκτώβριο 2014).
 • Η συμφωνία θα καλύψει διάφορους τομείς που άπτονται του εμπορίου, όπως (μεταξύ άλλων) το εμπόριο προϊόντων, το εμπόριο υπηρεσιών, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την επίλυση εμπορικών διαφορών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης και στην κανονιστική εναρμόνιση μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Η TTIP αναμένεται να καταργήσει τους τελωνειακούς δασμούς, να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να μειώσει τους περιορισμούς στις επενδύσεις. Αυτό θα καταστήσει ευκολότερες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ — μεγάλες και μικρές —τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Επίσης, θα καταστούν ευκολότερες για αυτές οι επενδύσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Φυσικά, το ίδιο ισχύει για τις αμερικανικές εταιρείες που θέλουν να πραγματοποιήσουν εξαγωγές ή να επενδύσουν στην Ευρώπη.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ/ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ TTIP
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται εξ ονόματος της ΕΕ και των 28 κρατών μελών της. Μαζί με τους εκπροσώπους της Επιτροπής Εμπορίου, συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ομάδες διαπραγματευτών και εμπειρογνωμόνων από διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής — για παράδειγμα οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη γεωργία, τη δημόσια υγεία και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Η Επιτροπή διαπραγματεύεται με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές (διαπραγματευτικές εντολές) που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούνιο 2013.
 • Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο της ΕΕ και υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας.
 • Οι γύροι συνομιλιών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ επαναλαμβάνονται σε τακτά διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με το Συμβούλιο πριν και μετά από κάθε γύρο.
 • Όταν οι διαπραγματευτές της ΕΕ και των ΗΠΑ καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει το κείμενο της συμφωνίας.
 • Kατά πάσα πιθανότητα, το τελικό κείμενο θα πρέπει να κυρωθεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των επιχειρήσεων για το περιεχόμενο και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων TTIP, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει σχετική ιστοσελίδα η οποία ανανεώνεται σε σταθερή βάση. Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα κάντε κλικ εδώ.
 • Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει σχετικό λογαριασμό στο Twitter (@EU_TTIP_team) με στόχο να διευκολύνει την απευθείας επικοινωνία με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανωμένα σύνολα.


ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ
 • Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση των θέσεων της Κύπρου στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και για την κατάθεση τους στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.
 • Με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό και προώθηση των συμφερόντων της Κύπρου, παρακαλούνται όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις, οργανωμένα σύνολα ή άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν τυχόν απόψεις τους επί των διαπραγματεύσεων TTIP στη διεύθυνση:
      Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
      1421 Λευκωσία
  ή στις ηλεκ. διευθύνσεις: aaristotelous@mcit.gov.cy και jhadjiadamou@papd.mof.gov.cy
No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ