Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες-Παράταση προθεσμίας υποβολής μέχρι τις 3 Ιουνίου 2020


H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξαιτίας της πανδημικής έξαρσης της νόσου Covid-19, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για τις δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σχετικά με τις «ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014» έως και τις 3 Ιουνίου 2020.

Διορθωτικό των προσκλήσεων δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ