Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου ΠροϊόντωνΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου προώθησης των εξαγωγών και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές και καλύτερης ενημέρωσης των καταναλωτών για τα εγγενή χαρακτηριστικά των κοινοτικών προϊόντων και των κοινοτικών συστημάτων παραγωγής, εφαρμόζει το «Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και στις Τρίτες Χώρες» στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών για τις Κρατικές Ενισχύσεις.

Το Καθεστώς προνοεί ενίσχυση προώθησης (50%-100%) προς μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, ομάδες / οργανώσεις / ενώσεις παραγωγών, συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων για κάποιες επιλέξιμες ενέργειες.Διαδικασία
  • Ο αιτητής υποβάλλει αίτηση εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται ετησίως από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
  • Η αίτηση αξιολογείται και, κατόπιν έγκρισης ή απόρριψης, δίδεται η σχετική απάντηση με επιστολή/φαξ στον αιτητή.
  • Η χορηγία καταβάλλεται νοουμένου ότι εντός 30 ημερών από την λήξη της κάθε έκθεσης / δράσης ο αιτητής αιτείται την καταβολή της χορηγίας αφού υποβάλλει συγκεκριμένα έγγραφα/δικαιολογητικά.


No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ