Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς Σχέσεις


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 8(ΙΙΙ)/2014 - Ο Περί της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος


Ο Περί της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος

Με τον Νόμο κυρώνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, η Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, η οποία υπεγράφη τον Ιούνιο του 2012 και τέθηκε σε προσωρινή εφαρμογή με το Περού τον Μάρτιο του 2013, ενώ από την 1η Αυγούστου 2013, έχει τεθεί σε προσωρινή εφαρμογή και με την Κολομβία.

Η Συμφωνία αποτελεί ορόσημο στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την περιοχή των Άνδεων καθώς δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, με την εγκαθίδρυση κοινών κανόνων και εξασφάλιση ισότιμων συνθηκών, για τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων, προς όφελος και των δύο μερών. Με τη Συμφωνία επιτυγχάνεται η εξάλειψη υψηλών δασμών σε όλα τα βιομηχανικά και αλιευτικά προϊόντα, η περαιτέρω μείωση των τεχνικών φραγμών στο εμπόριο και η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και επενδύσεων.

Τα κυριότερα οφέλη της Συμφωνίας, θα προέλθουν από τη δημιουργία πιο διαφανούς, προβλέψιμου και εφαρμόσιμου εμπορικού περιβάλλοντος. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Κολομβία-Περού.

Στις πρόνοιες της Συμφωνίας περιλαμβάνεται η θέσπιση κοινών διαδικασιών στους τομείς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και γεωγραφικών ενδείξεων, διαφάνειας και πολιτικής ανταγωνισμού, καθώς και η σύσταση μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Πρόσθετα, η Συμφωνία περιλαμβάνει πρόνοιες για την αειφόρο ανάπτυξη με δεσμεύσεις ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων για τα εργασιακά δικαιώματα καθώς και τη συνεργασία με στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και τη διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ των μερών.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 8(ΙΙΙ)-2014 - Ο Περί Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας-Περού (Κυρωτικός) Νόμος.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 221,67Kb)

No documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ