Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου ΠροϊόντωνΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" που χορηγείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε Κυπριακές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων για Διερεύνηση Ξένων Αγορών


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στα πλαίσια των προσπαθειών του για επιμόρφωση των κυπρίων εξαγωγέων για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, παρέχει οικονομική ενίσχυση με βάση τον κανόνα “de minimis”, για κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής σε χώρες του εξωτερικού με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες όπου προτίθενται να εξάξουν τα προϊόντα τους για πρώτη φορά.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Κυπριακές επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στον τομέα C – Μεταποίηση στους Στατιστικούς Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aνάθ. 2, της ΕΕ) ή/και στην εμπορία βιομηχανικών προϊόντων.

Ενίσχυση

Η ενίσχυση καλύπτει:

  • τα έξοδα μετάβασης (αεροπορικό εισιτήριο) ενός ατόμου μόνο για ταξίδι σε οικονομική θέση (economy class), μέχρι του ποσού των €855 ανά ταξίδι και παρέχεται μέχρι δύο φορές το χρόνο. Σε περιπτώσεις όπου μία έρευνα αγοράς καλύπτει πέραν της μίας χώρας, το ποσό της χορηγίας δεν μπορεί να ξεπεράσει τα €855.

Διαδικασία

Οι επιχειρήσεις δύνανται να τύχουν της προβλεπόμενης ενίσχυσης για διερεύνηση ξένων αγορών, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στο ενημερωτικό έντυπο, στον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αίτηση συμμετοχής, όλα τα σχετικά έγγραφα και τύχουν της απαιτούμενης έγκρισης.


Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα καταβάλλεται μετά το πέρας της διερεύνησης ξένων αγορών, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών στο Υπουργείο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό courier εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά τη ολοκλήρωση της πιο πάνω διερεύνησης.


H επιχείρηση θα ενημερώνεται γραπτώς για το τελικό ποσό για το οποίο έχει καταστεί δικαιούχος με βάση τον κανόνα De Minimis.

Έντυπα ΑιτήσεωνNo documents found
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ