Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση για το νέο νομοσχέδιο για την κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

Δημόσια διαβούλευση για διαμόρφωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου με τίτλο

«ο Περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2020»


Το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νέο Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2019/1148 της 20ης Ιουνίου, 2019 στόχος του οποίου είναι να ρυθμιστεί αποτελεσματικότερα η εισαγωγή, κατοχή, διάθεση και χρήση ουσιών ή / και μειγμάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη παράνομη κατασκευή εκρηκτικών, με απώτερο σκοπό την προάσπιση της δημόσιας ασφάλειας. Ο Κανονισμός αυτός αντικατέστησε τον Κανονισμό 98/2013.

Για την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον νέο Κανονισμό ετοιμάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο Περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2020». Ο Νόμος θα αντικαταστήσει τον Νόμο 26(Ι)2017. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων επιφέρει αλλαγές στα άρθρα που σχετίζονται με τα πιο κάτω:

· Τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών και ειδικότερα για -
- Την ενημέρωση της αλυσίδας εφοδιασμού
- Τις εξακριβώσεις κατά τη πώληση
- Την αναφορά ύποπτων συναλλαγών εξαφανίσεων ή κλοπών

· Την επιτήρηση της αγοράς και συγκεκριμένα συμπερίληψη υποχρέωσης για διενέργεια επιθεωρήσεων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Με το Κανονισμό 2019/1148 θεσπίζονται επίσης υποχρεώσεις κατάρτισης και ευαισθητοποίησης.

Ο Κανονισμός, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους οικονομικούς φορείς καθώς επίσης το προσχέδιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts /Τομείς/ Έκδοση Αδειών Εισαγωγής/ Εξαγωγής /Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών:

Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα λήξει στις 27.4.2020.

Το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας θα δέχεται γραπτώς τις θέσεις των ενδιαφερομένων αναφορικά με το περιεχόμενο του τροποποιημένου νομοσχεδίου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις pevgeniou@mcit.gov.cy και mphotiadou@mcit.gov.cy

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν με τον κ. Παναγιώτη Ευγενίου στο Τηλ.: 22867197 και την κα Μαρία Φωτιάδου στο Τηλ.: 2867199.
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας


Ημερομηνία: 26/3/2020
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ