Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου ΠροϊόντωνΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στα πλαίσια των προσπαθειών του για προβολή των κυπριακών γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων και επιμόρφωση των κυπριακών επιχειρήσεων για τις συνθήκες εμπορίας στις ξένες αγορές, αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις στο εξωτερικό, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο.

Δικαιούχοι

Κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται:

α) στον τομέα της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων (δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στον τομέα C – Μεταποίηση στους στατιστικούς Κωδικούς Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aνάθ. 2, της ΕΕ), ή/και στην εμπορία βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών

β) στην μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης (ΕΚ) εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ενίσχυση

1. Η προβλεπόμενη ενίσχυση αφορά:

α) Το 100% του ενοικίου του χώρου, της κατασκευής του περιπτέρου, των εξόδων αποστολής, εκτελώνισης και επιστροφής των εκθεμάτων, του δικαιώματος συμμετοχής, της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και νερού, των εξόδων προβολής της έκθεσης καθώς επίσης και των εξόδων λειτουργίας του περιπτέρου.

Η έκταση του εκθεσιακού χώρου ανά εκθέτη θα καθορίζεται από το Υπουργείο ανάλογα με την περίπτωση και θα κυμαίνεται στα πιο κάτω πλαίσια:

  • 9 τμ. περίπου για μη ογκώδη εκθέματα.
  • 12 τμ. περίπου για μη ογκώδη εκθέματα που απαιτούν ψυγείο
  • 30 τμ. περίπου για ογκώδη εκθέματα.

Σε περίπτωση που εταιρεία επιθυμεί να λάβει περισσότερο εκθεσιακό χώρο από τον προαναφερθέντα τότε θα πρέπει να το δηλώσει στον Πίνακα στο Παράρτημα I και θα επιβαρύνεται με το επιπρόσθετο κόστος το οποίο θα κληθεί να καταβάλει στο Υπουργείο.

β) μέχρι €700 ανά έκθεση για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners, brochures, leaflets) ή/ και κάλυψη κόστους ενοικίασης τηλεόρασης και dvd .

Διαδικασία

Οι επιχειρήσεις δύνανται να τύχουν της προβλεπόμενης ενίσχυσης νοουμένου ότι έχουν υποβάλει εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται ετησίως με σχετική προκήρυξη στον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, την τραπεζική εγγύηση ή τραπεζική επιταγή και τύχουν της απαιτούμενης έγκρισης.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων η πρόσθετη προβλεπόμενη ενίσχυση που αναφέρεται στο Δ1.β του Εντύπου Αίτησης, θα καταβάλλεται μετά το πέρας της έκθεσης, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά τη λήξη της έκθεσης.

Μετά το πέρας της έκθεσης και ολοκλήρωσης της παραχωρηθείσας ενίσχυσης, η επιχείρηση θα ενημερώνεται γραπτώς για το τελικό ποσό για το οποίο έχει καταστεί δικαιούχος με βάση τον κανόνα De Minimis.No documents foundΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ