Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Έκδοση Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - Νόμος 145(Ι)/2007 – Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005) Νόμος


Ο Νόμος αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβούλιου, με τον οποίο καθορίζονται οι κοινοτικοί κανόνες που διέπουν το εμπόριο με τρίτες χώρες όσον αφορά αντικείμενα δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της θανατικής ποινής ή για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, ταπεινωτικής ή απάνθρωπης μεταχείρισης ή τιμωρίας , καθώς και τη σχετική τεχνική βοήθεια.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Νόμος 145(Ι)-2007-Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού 1236-2005).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 142,42Kb)


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ