Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Προώθηση Εμπορίου ΠροϊόντωνΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis" σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων για ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό


Ανακοινώση

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι νομικά πρόσωπα (Κυπριακές Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης βιομηχανικών προϊόντων (με βάση το σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE, Aνάθ. 2, της ΕΕ) ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων.

Ενίσχυση

Η ενίσχυση καλύπτει:

  • 50% για το ενοίκιο χώρου (μέχρι 15 τμ. για μη ογκώδη εκθέματα και μέχρι 50 τμ. για ογκώδη εκθέματα), την κατασκευή και εξοπλισμό του περιπτέρου, την αποστολή, εκτελώνιση και επιστροφή των εκθεμάτων, του δικαιώματος συμμετοχής, του κόστους της εγκατάστασης και της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και νερού καθώς επίσης και του κόστους παροχής τηλεφωνικής γραμμής. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για τα πιο πάνω καθορίζεται στις €3.050 για κανονικά εκθέματα και €7.350 για ογκώδη εκθέματα. Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία επιθυμεί την κράτηση χώρου πέραν των 15 τμ., τότε το επιπρόσθετο κόστος θα το επωμιστεί η ίδια.
  • μέχρι €700 ανά έκθεση για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners, brochures, leaflets) ή/ και κάλυψη κόστους ενοικίασης τηλεόρασης και dvd.

Διαδικασία

Οι επιχειρήσεις δύνανται να τύχουν της προβλεπόμενης ενίσχυσης για την ιδιωτική συμμετοχή τους σε εκθέσεις στην Ενιαία Αγορά και Τρίτες Χώρες, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται ετησίως με σχετική προκήρυξη, στον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας αίτηση συμμετοχής, όλα τα σχετικά έγγραφα και τύχουν της απαιτούμενης έγκρισης.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν στη βάση των διαθέσιμων πιστώσεων στα πλαίσια του προϋπολογισμού του άρθρου που χρηματοδοτεί το Σχέδιο άλλα και του συνόλου των αιτήσεων που θα ληφθούν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οι αιτητές θα ενημερώνονται για τον αριθμό των εκθέσεων που θα τους παρέχεται η έγκριση.

Η προβλεπόμενη ενίσχυση θα καταβάλλεται μετά το πέρας της έκθεσης, νοουμένου ότι έχουν υποβληθεί πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών στο Υπουργείο, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως εντός 60 ημερολογιακών ημερών μετά τη λήξη της έκθεσης.

Μετά το πέρας της έκθεσης και ολοκλήρωσης της παραχωρηθείσας ενίσχυσης, η επιχείρηση θα ενημερώνεται γραπτώς για το τελικό ποσό για το οποίο έχει καταστεί δικαιούχος με βάση τον κανόνα De Minimis.
Έντυπα ΑιτήσεωνNo documents foundΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ