Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Ανακοινώσεις


Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με το «καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση και διαφήμιση γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τρίτες χώρες»


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 16/6/2014 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια του “Καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης και Διαφήμισης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες”, οι οποίες θα υλοποιηθούν την περίοδο 16/6/2014-31/12/2014.

Δικαιούχοι είναι, για μεν δράσεις προώθησης (συμμετοχή σε εκθέσεις), αναγνωρισμένες ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, για δε τις ενέργειες διαφήμισης, αντιπροσωπευτικές του τομέα αναγνωρισμένες ομάδες/οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών και Οργανώσεις/ Σύνδεσμοι, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου - Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
Τηλ: 22867135, 22867234


11.6.2014
Φακ. 13.32.42.1/8
ΑΙ/Ανακοίνωση-Κρατικές Ενισχύσεις 2014
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ