Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Εμπορική Πολιτική και Διμερείς ΣχέσειςΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ


Η ΕΕ παραχωρεί, από το 1971, εμπορικές προτιμήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Σκοπός του συστήματος, είναι η προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας.

Το συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων της ΕΕ, συνάδει με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ιδίως με την απόφαση για διακριτική και ευνοϊκότερη μεταχείριση, αμοιβαιότητα και πληρέστερη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων κρατών («ρήτρα εξουσιοδότησης»), που εκδόθηκε βάσει της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) το 1979, δυνάμει της οποίας τα μέλη του ΠΟΕ μπορούν να παρέχουν διακριτική και ευνοϊκότερη μεταχείριση στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Το υφιστάμενο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων της ΕΕ προβλέπεται από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 978/2012. Ο Κανονισμός προβλέπει τις ακόλουθες δασμολογικές προτιμήσεις:

α) ένα γενικό καθεστώς (GSP), με το οποίο προσφέρονται σημαντικές μειώσεις δασμών σε αναπτυσσόμενες χώρες

β) ένα ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (GSP+), το οποίο συνεπάγεται πλήρης κατάργηση των δασμών για τα ίδια προϊόντα/δασμολογικές κλάσεις που καλύπτονται από το γενικό καθεστώς, και το οποίο παραχωρείται σε χώρες που έχουν κυρώσει και εφαρμόσει διεθνείς συμβάσεις σχετικές με τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση

γ) ένα ειδικό καθεστώς (EBA), βάσει του οποίου παραχωρείται αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης για προϊόντα καταγόμενα από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που έχουν αναγνωριστεί και χαρακτηριστεί με την ιδιότητα αυτή από τα Ηνωμένα Έθνη, με εξαίρεση το εμπόριο όπλων.


Για περισσότερες πληροφορίες:


No documents foundΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

Access2Markets (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

Δικτυακή πύλη

Κάν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσε με

Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ