Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Εμπορίου


Νομοθεσία  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:
  (ταξινόμηση με χρονολογική σειρά -βάσει χρόνου υιοθέτησης του βασικού Νόμου)
  • Νόμος 26(Ι)/2017 - Ο Περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος
  • Νόμος 8(ΙΙΙ)/2014 - Ο Περί της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος
  • Νόμος 27(III)/2013 - Ο Περί των Συμφωνιών Δυνάμει του Άρθρου ΧΧΙ της GATS, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και των θιγόμενων Μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, αφετέρου, όσον αφορά τις απαραίτητες τροποποιήσεις και Αντισταθμιστικές Προσαρμογές που Προκύπτουν από την Προσχώρηση Νέων Κρατών Μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995 και 2004 (Κυρωτικός) Νόμος
  • Νόμος 4(ΙΙΙ)/2012 - Ο Περί Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας της Κορέας αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος
  • Νόμος 1(Ι)/2011 - Ο Περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμος
   • Κανονισμοί 348/2013 - Οι Περί Επιβολής Όρων Εξαγωγής-Διαμεσολάβησης επί Ελεγχόμενου Είδους (Πυροβόλα Όπλα)
   • Κανονισμοί 523/2011 - Οι Περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων Συνδεδεμένων με τον Τομέα της Άμυνας)
   • Κανονισμοί 522/2011 - Οι Περί της Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης και Παροχής Τεχνικής Βοήθειας σε σχέση με Ελεγχόμενο Είδος (Στρατιωτικός Εξοπλισμός)
     • Διάταγμα Κ.Δ.Π. 33/2012 - Το Περί Εξαγωγής, Διαμεσολάβησης, Παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Στρατιωτικός Εξοπλισμός)
   • Νόμος 145(Ι)/2007 - Ο Περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005) Νόμος
   • Νόμος 266(Ι)/2004 - Ο Περί της Εφαρμογής του Συστήματος Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ στο Διεθνές Εμπόριο Ακατέργαστων Διαμαντιών, στο πλαίσιο της Εφαρμογής του Συναφούς Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νόμος
   • Νόμος 136(Ι)/2003 - Ο περί Αμοιβαίας Αναγνώρισης Ορισμένων Αγαθών Νόμος
   • Κανονισμοί 175/1993 - Οι Περί Άμυνας (Εξαγωγή Εμπορευμάτων)
    • Διάταγμα 312/2009 - Το Περί Άμυνας (Ρύθμιση της Εξαγωγής, της Μεταφοράς και της Διαμετακόμισης Ειδών Διπλής Χρήσης)
   • Νόμος 76/1986 - Ο περί Εμπορικών Αντιπροσώπων Νόμος   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ:
   (βάσει αρμόδιου Κλάδου)
   • Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων (μετάβαση)
   • Κλάδος Προώθησης Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων (μετάβαση)
   • Κλάδος Προώθησης Υπηρεσιών, Εμπορικών Κέντρων και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (μετάβαση)
   • Κλάδος Εμπορικής Πολιτικής, Διμερών και Δημοσίων Σχέσεων (μετάβαση)
   • Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής / Εξαγωγής (μετάβαση)

  No documents found  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

  Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

  CIPA - Cyprus Investment Promotion Agency

  Market Access database (χρήσιμες πληροφορίες για εξαγωγείς)

  Δικτυακή πύλη

  Κάν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσε με

  Γενικό Λογιστήριο - Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - eProcurement

  ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ