ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΙστορικόΟ Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας, ΚΟΠΠ, ιδρύθηκε το 2002 με τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο (Ν156(I)/2002) και λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο ΚΟΠΠ είναι η μετεξέλιξη του Κυπριακού Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (ΚΟΠΕΠ), που ιδρύθηκε το 1976 με τον Βασικό Νόμο 68/1975 και λειτουργούσε με τους περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμους του 1975 έως 1996 και τους κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών.

Οι βασικές δραστηριότητες του ΚΟΠΕΠ ήταν η εισαγωγή και ο συντονισμός της Τυποποίησης στον Κυπριακό χώρο και η εκπροσώπηση της Κύπρου στους Διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης, καθώς και η πιστοποίηση προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης της Ποιότητας.

Ο ΚΟΠΕΠ ήταν ο πρωτεργάτης της τυποποίησης στον Κυπριακό χώρο και δημιούργησε τις υποδομές για εργαστήρια δοκιμών, κέντρα διακρίβωσης εξειδικευμένων συσκευών και οργάνων μέτρησης και ο πρωτοστάτης ενδυνάμωσης και αναβάθμισης των υφισταμένων κρατικών εργαστηρίων Ελέγχου και Δοκιμών  που σχετίζονταν με την εφαρμογή των υποχρεωτικών προτύπων.

Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 156(Ι)/2002 η δραστηριότητα της Τυποποίησης έχει ανατεθεί στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης Λτδ (ΚΕΠ), εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με μόνο μέτοχο το κράτος.  Από την 5η Σεπτεμβρίου, 2002 που ενεργοποιήθηκε ο Νόμος αυτός και μέχρι την 1η Ιανουαρίου, 2005 η ΚΕΠ ανέθεσε τη δραστηριότητα της Τυποποίησης στον ΚΟΠΠ ωσότου η ίδια δημιουργήσει τις απαιτούμενες δομές.

Ο ΚΟΠΕΠ υπήρξε επίσης πρωτεργάτης και σ΄ότι αφορά την Πιστοποίηση στην Κύπρο. Δημιούργησε τις απαιτούμενες υποδομές και λειτούργησε Σχέδια Πιστοποίησης Προϊόντων, Συστημάτων Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διασφάλισης Ασφάλειας των Τροφίμων.  Μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, 2002 που η δραστηριότητα της Πιστοποίησης ανατέθηκε στην ΚΕΠ ο ΚΟΠΕΠ εξέδωσε περίπου 160 Πιστοποιητικά σε κυπριακές επιχειρήσεις.

Από τις 5 Σεπτεμβρίου 2002, που καθορίστηκε με την ΚΔΠ 416/2002, από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως ημερομηνία εφαρμογής του νέου νόμου, οι εργασίες πιστοποίησης προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης της Ποιότητας έχουν αναληφθεί από τη νεοσυσταθείσα Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης Λτδ (ΚΕΠ) στην οποία μοναδικός μέτοχος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ΚΟΠΠ διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 6 μέλη που προέρχονται από το Δημόσιο Τομέα και 7 μέλη που εκπροσωπούν φορείς με μείζονα συμφέροντα τα οποία επηρεάζονται από την λειτουργία του Οργανισμού, περιλαμβανομένων των εμποροβιομηχάνων, καταναλωτών και επιστημονικών συνδέσμων.

Ο ΚΟΠΠ είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πιο κάτω Ευρωπαϊκά και Διεθνή βήματα:

  • Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (ΕΑ)
  • Διεθνής Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC)
  • Μόνιμη Επιτροπή για την Τεχνική Πληροφόρηση
  • Επιτροπή Αρμόδιων Αρχών για την Aξιολόγηση της Πιστότητας (IMP)
  • Επιτροπή για Τεχνικούς Φραγμούς στο Εμπόριο του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου
  • GLP


No documents found

_______________________________________________
© 2014 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας