ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης Όνομα Τομέας Πρότυπο Ημερομηνία Διαπίστευσης Πεδίο Εφαρμογής /
Σχετικά Αρχεία
Σχόλια
L009-2 Α. Ευαγγέλου Βιοδιαγνωστική Λτδ τηλ.: 24818184 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2007 19/03/2008 Acrobat Reader File Απόσυρση 08/05/2014 βλ L113
L058-3 Αιματολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας τηλ.: 22603311 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 21/03/2014 Acrobat Reader File
L109 Αιματολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπoς Μακάριος ΙΙΙ Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 20/01/2020 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L112 Ανοσολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 26/06/2020 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L005-5 Βιοϊατρικά Εργαστήρια Χάρη Χ. Χαριλάου τηλ.: 22758858 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 24/10/2007 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L111 Βιοχημικό Εργαστήριο Γ.Ν.Λ. Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 17/06/2020 Acrobat Reader File
L078-3 Δικανικό Εργαστήριο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 01/07/2015 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 18/04/2007 από το ΕΣΥΔ.
L045-3 Εγκληματολογικό Εργαστήριο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 21/03/2014 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 01/07/2008 από το ΕΣΥΔ
L053-3 Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ποιότητας Αέρα του Κλάδου Ποιότητας Αέρα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: 22405639 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 06/06/2013 Acrobat Reader File
L090-2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 15/11/2016 Acrobat Reader File
L064-3 Εργαστήρια Δοκιμών των Engineering - Testing & Petrochemical Departments της Nortest Cyprus Ltd τηλ.: 22486452 Χημικό Εργαστήριο και Εργαστήριο NDT CYS EN ISO /IEC 17025:2017 07/11/2014 Acrobat Reader File
L061-3 Εργαστήρια Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου τηλ.: 22392600 Κλινικά Εργαστήρια CYS EN ISO 15189:2012 20/06/2014 Acrobat Reader File
L088-2 Εργαστήρια Καραισκάκειου Ιδρύματος Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 20/09/2016 Acrobat Reader File
L094-2 Εργαστήρια Νοσοκομειακών Τραπεζών Αίματος (πρώην Εργαστήριο της Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας) Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 14/07/2017 Acrobat Reader File
L070-3 Εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους της Κύπρου Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια CYS EN ISO/IEC 17025:2017 15/04/2015 Acrobat Reader File Word File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 10/06/2002 από το ΕΣΥΔ.
L116 Εργαστήρια SYNLAB CYPRUS Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 27/07/2021 Acrobat Reader File
L010-4 Εργαστήριο Ολυμπίας Κ.Παυλίδου τηλ.: 26935389 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 04/08/2008 Acrobat Reader File
L052-3 Εργαστήριο Βιοιατρική Λεμεσού Λτδ τηλ.: 25384161 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 21/05/2013 Acrobat Reader File
L076-3 Εργαστήριο Γραφολογίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 01/07/2015 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 18/04/2007 από το ΕΣΥΔ.
L044-3 Εργαστήριο Δακτυλοσκοπίας της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 21/03/2014 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 26/06/2008 από το ΕΣΥΔ
L059-3 Εργαστήριο Διερεύνησης Σκηνής Εγκλήματος και Εμφάνισης Αποτυπωμάτων, της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 08/05/2014 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 15/04/2010 από το ΕΣΥΔ
L055-3 Εργαστήριο Δικανικής Γενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου τηλ.: 22392651 Εργαστήριο Δικανικής Γενετικής CYS EN ISO /IEC 17025:2017 29/11/2013 Acrobat Reader File
L034-3 Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ζωοτροφών, Λιπασμάτων και Φύλλων - Τμήμα Γεωργίας τηλ.: 22408600 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 25/10/2011 Acrobat Reader File
L091-2 Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης – Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κτηνιατρικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 21/12/2016 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 03/03/2004 από το ΕΣΥΔ
L030-4 Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων-Τμήμα Γεωργίας Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 05/04/2011 Acrobat Reader File
L077-2 Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) Αστυνομίας Κύπρου Δικανικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 01/07/2015 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 18/04/2007 από το ΕΣΥΔ. - Ληγμένο Πιστοποητικό
L036-3 Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας τηλ.: 22442097 Δοκιμές θερμικών ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων CYS EN ISO /IEC 17025:2017 08/11/2011 Acrobat Reader File
L046-3 Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικών και Καινοτόμων Εφαρμογών - Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ.: 22894396 Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων CYS EN ISO /IEC 17025:2017 25/01/2013 Acrobat Reader File
L022-4 Εργαστήριο Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ τηλ.: 24811614 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 04/06/2010 Acrobat Reader File
L050-3 Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Κυττάρων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας τηλ.: 22603244 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 22/04/2013 Acrobat Reader File
L118 Εργαστήριο της Βιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης Λτδ Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων CYS EN ISO/IEC 17025:2017 01/02/2022 Acrobat Reader File
L071-3 Εργαστήριο της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού (ΥΕΠΝ) του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) Παράρτημα: Εργαστήριο Τερσεφάνου στη Λάρνακα και Παράρτημα: Εργαστήριο Λεμεσού στη Λεμεσό Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 29/04/2015 Acrobat Reader File
L060-3 Εργαστήριο της Caramondani Desalination Plants Ltd τηλ.: 24722860 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 15/05/2014 Acrobat Reader File
L131 Εργαστήριο της NDT Inspections Ltd Εργαστήριο NDT CYS EN ISO /IEC 17025:2017 12/09/2023 Acrobat Reader File
L031-4 Εργαστήριο της Netfon Services Ltd τηλ.: 22458080 Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων CYS EN ISO /IEC 17025:2017 27/04/2011 Acrobat Reader File
L032-3 Εργαστήριο του ΚΕΕΜ - Κέντρου Ελέγχου & Επιδιόρθωσης Μετρητών της ΑΗΚ - Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου τηλ.: 22202160 Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO /IEC 17025:2017 09/06/2011 Acrobat Reader File
L057-3 Εργαστήριο του κέντρου γονιμότητας ΑΚΕΣΩ τηλ.: 22766222 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 07/03/2014 Acrobat Reader File
L086-2 Εργαστήριο του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 29/03/2016 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L020-4 Εργαστήριο του Κλάδου Αμπελουργίας Οινολογίας - Τμήμα Γεωργίας τηλ.: 25877010 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 23/03/2010 Acrobat Reader File
L008-4 Εργαστήριο Υγείας των Ζώων, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τηλ.: 22805270 Κτηνιατρικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 19/03/2008 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L067-3 Εργαστήριο Χημικών Δοκιμών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Χημικό Εργαστήριο Πετρελαιοειδών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 05/02/2015 Acrobat Reader File
L073-3 Εργαστήριο c.p. FoodLab Ltd Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 04/06/2015 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 10/01/2003 από το ΕΣΥΔ
L054-3 Εργαστήριο G.P.Chemlaboratories τηλ.: 26813090 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 06/06/2013 Acrobat Reader File
L082 Εργαστήριο Laboil Services Ltd Χημικό Εργαστήριο Πετρελαιοειδών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 22/10/2015 Acrobat Reader File Ανάκληση 25/10/2019 Απόσυρση 24/04/2020
L099 Εργαστήριο Nortest (Cyprus) Limited Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO/ IEC 17025:2017 08/03/2018 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 27/06/2017 από το ΕΣΥΔ
L085-2 Εργαστήριο P.C.Loizou Aqua Ltd Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/ IEC 17025:2017 16/03/2016 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L048-3 Εργαστήριο P.T.A Foodlab & Nutritional Services Ltd τηλ.: 25353431 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 01/03/2013 Acrobat Reader File
L002- 5 Ηλίας Ζήρας & Μαρία Βαλανίδου τηλ.: 22766004 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 08/08/2007 Word File
L138 Ιστοπαθολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 04/06/2024 Acrobat Reader File
L100-2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (ΚΕΕΠΕΥ) Εργαστήριο Δοκιμών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 11/05/2018 Acrobat Reader File
L079-3 Κλαίρη Θεοφίλου Royal Biomedical Lab Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 22/09/2015 Acrobat Reader File
L083-3 Κλαίρη Θεοφίλου Royal Food and Water Lab Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 09/11/2015 Acrobat Reader File
L133 Κλινικά Εργαστήρια Μαρία Λαφαζάνη Κλινικό Εργαστήριο Κλινικά Εργαστήρια Μαρία Λαφαζάνη 13/10/2023 Acrobat Reader File
L069 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΡ. ΜΑΙΚ ΚΑΙ ΔΡ.ΧΑΡΗΣ ΤΥΜΒΙΟΣ Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 10/03/2015 Acrobat Reader File Απόσυρση 22/06/2020 βλ. L115
L035-4 Κλινικό Εργαστήριο Νίκος Λ. Παπαλοίζου τηλ.: 22523443 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 15/11/2011 Word File
L028-3 Κλινικό Εργαστήριο Α. Αδάμου Λτδ. τηλ.: 22762999 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 17/03/2011 Acrobat Reader File Acrobat Reader File Εθελοντική απόσυρση 12/10/2023 - βλ. L004
L018-4 Κλινικό Εργαστήριο Αντρούλλα Στεφάνου Αποστόλου τηλ.: 25382144 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 15/01/2010 Acrobat Reader File
L130 Κλινικό Εργαστήριο Θεόδωρος Αποστόλου Λτδ (THETA LAB) Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 11/07/2023 Acrobat Reader File
L021-4 Κλινικό Εργαστήριο Ν. Θεοχαρίδη Λτδ. τηλ.: 22750616 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 29/04/2010 Acrobat Reader File
L029-4 Κλινικό Εργαστήριο Παναγιώτης Φυσεντζίδης τηλ.: 24665044 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 23/03/2011 Acrobat Reader File
L102-2 Κλινικό Εργαστήριο της Πολυκλινικής Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο Λτδ Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 23/05/2018 Acrobat Reader File
L095-2 Κλινικό Εργαστήριο του American Medical Centre Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 20/07/2017 Acrobat Reader File
L110 Κλινικό Εργαστήριο Analysis Christina Hadjipanayi Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 19/02/2020 Acrobat Reader File
L129 Κλινικό Εργαστήριο Medifos Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 07/03/2023 Acrobat Reader File
L098 Κλινικό Εργαστήριο Medifos Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 06/10/2017 Acrobat Reader File Απόσυρση 11/02/2021 βλ L129
L122 Κλινικό Εργαστήριο P.Z. Agapiou Diagnostiki Lemesou Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 21/09/2022 Acrobat Reader File
L023-4 Κλινικό Εργαστήριο PC Loizou Labs Ltd τηλ.: 23829235 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 09/09/2010 Acrobat Reader File
L012 Κλινικό Χημείο Δέσπω Ξενοφώντος Λτδ τηλ.: 22834700 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2007 18/02/2009 Acrobat Reader File Απόσυρση 21/05/2014
L014-2 Κλινικό Χημείο Χρήστος Παμπακερίδης τηλ.: 25560001 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 04/06/2009 Acrobat Reader File Απόσυρση 11/03/2016
ΦΠ 006 Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) Φορέας Πιστοποίησης Προιόντων CYS EN ISO/IEC 17065:2012 15/07/2021 Acrobat Reader File
L017-4 Μικροβιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας τηλ.: 22603362 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 10/11/2009 Acrobat Reader File
L135 ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΤΔ Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO/IEC 17025:2017 21/02/2024 Acrobat Reader File old certificate L103
L103 Σουρμελής Γεωτεχνικά Εργαστήρια Λτδ. Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO/IEC 17025:2005 08/10/2018 Acrobat Reader File Απόσυρση 23/07/2022 Πιστοποιητικό Διαπίστευσής L135
ΦΕ 001-2 Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων τηλ.: 25892892 Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO/IEC 17020:2004 ΑΠΟΣΥΡΣΗ 12/12/2007 Acrobat Reader File Απόσυρση 21/08/2014
L043-3 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Παράρτημα: Κεντρικό Εργαστήριο (Λευκωσία) στη Λευκωσία και Παράρτημα: Επαρχιακό Εργαστήριο Λεμεσού στη Λεμεσό τηλ.: 22402506 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2017 19/09/2012 Acrobat Reader File
ΦΕ 004-3 Τομέα Ελέγχου Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών (ΤΕΟΑΠ) Κλάδος Αμπελουργίας Οινολογίας Τμήμα Γεωργίας τηλ.: 25877010 Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO /IEC 17020:2012 10/02/2014 Acrobat Reader File Εθελοντική Απόσυρση 12/10/2023
L113 Χημείο Α. Ευαγγέλου Βιοδιαγνωστική Λτδ Κλινικό Εργαστήριο ISO 15189:2012 13/01/2021 Acrobat Reader File
L019-4 Χημείο Ρούδα Λτδ τηλ.: 22760407 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 15/01/2010 Acrobat Reader File
L006-4 Χημείο Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης τηλ.: 22409200 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 11/03/2008 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L007-4 Χημικό Εργαστήριο Pankemi Lab (πρώην Panchris Animal Premix Ltd) τηλ.: 24813333 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 11/03/2008 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L062-3 Χημικόν Εργαστήριον Άριστου Λουκαϊδη Λτδ τηλ.: 22874872 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 11/07/2014 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 13/12/2005 από τον UKAS.
L037-3 A&A Macedonia Lab Test Ltd τηλ.: 26272279 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2017 28/12/2011 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L093-2 A.K.MARITIME LAB LTD Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νερών CYS EN ISO/ IEC 17025:2017 11/04/2017 Acrobat Reader File
L075-3 A.T.Chr. Genesis Clinical Laboratory Ltd Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 29/06/2015 Acrobat Reader File
L119 ACTBIO LIMITED Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 02/03/2022 Acrobat Reader File
L004- 5 Adamou-Tingerides Labs τηλ.: 22762878 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 14/09/2007 Acrobat Reader File
L121 AIMIS LABS ATHONITISSA, τηλ: 25864000 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 13/09/2022 Acrobat Reader File
L063-3 AQRC CALIBRATION LABORATORIES LTD Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO /IEC 17025:2017 20/10/2014 Acrobat Reader File
ΦΕ 008 ASPIDA HYGEIA LTD Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO/IEC 17020:2012 06/07/2022 Acrobat Reader File
IKTEO 002-3 Automind MOT Enterprises Ltd τηλ.: 25877794 Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (MOT) CYS EN ISO/IEC 17020:2012 19/02/2008 Acrobat Reader File Εθελοντική Απόσυρση 17/07/2020
L136 Bioanalysis Clinical Lab S.C.I.N.A. Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 22/02/2024 Acrobat Reader File
ΦΠ 002-2 Biocert Cyprus Ltd τηλ.: 22766446 Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προιόντων CYS EN ISO/IEC 17065:2012 11/11/2009 Acrobat Reader File Απόσυρση 30/08/2019
L134 Biomedical Laboratories Kleanthis Constantinou Laos Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 06/12/2023 Acrobat Reader File
L101-2 BUREAU VERITAS CYPRUS LTD Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 22/05/2018 Acrobat Reader File
L092-2 C.D.DNA Biomedical Science Lab Ltd (ΧΗΜΕΙΟ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ) Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 12/01/2017 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 28/11/2007 από το ΕΣΥΔ
ΦΠ 005 CERTIFYBIO LTD τηλ.: 22269800 Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προιόντων CYS EN ISO/IEC 17065:2012 19/12/2019 Acrobat Reader File
L106 CLAIM SARL-FOOD,WATER AND ENVIRONMENTAL TESTING LAB Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων CYS EN ISO/IEC 17025:2017 29/03/2019 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L074 CNE TECHNOLOGY Ltd Εργαστήριο Δοκιμών Εργαστήριο Δοκιμών CYS EN ISO/IEC 17025:2005 23/06/2015 Acrobat Reader File Απόσυρση 28/11/2019
L068 CNE TECHNOLOGY Ltd Calibration Laboratory Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO/IEC 17025:2005 27/02/2015 Acrobat Reader File Απόσυρση 28/11/2019
L026-3 CV SAFEFOOD LABORATORIES LTD τηλ.: 25823500 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 20/12/2010 Acrobat Reader File Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L123 Cytogentics Department Archbishop Makarios III Hospital Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 28/09/2022 Acrobat Reader File
L003- 4 D.A.K. Nutrilab Ltd τηλ.: 24813812 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 06/09/2007 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L097-2 Diagnosis Laboratory Center Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 22/09/2017 Acrobat Reader File
L115 Dr. H. TYMVIOS MEDICALS LABS LTD Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 07/07/2021 Acrobat Reader File
ΦΕ 007 Dromon Bureau of Shipping (DBS) Inspection Body CYS EN ISO/IEC 17020:2012 04/08/2021 Acrobat Reader File
ΦΕ 006 Dromon Bureau of Shipping (DBS) Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO/IEC 17020:2012 24/02/2016 Acrobat Reader File Εθελοντική Απόσυρση 15/07/2021
L039-3 EP&TA Laboratories and Veterinary Diagnostics Ltd τηλ.: 22444230 Κτηνιατρικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 02/04/2012 Acrobat Reader File
L016 Gemanalysis Ltd τηλ.: 22443399 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2005 26/10/2009 Acrobat Reader File Απόσυρση 25/10/2013
L125 GENESIS CENTRE FOR FERTILITY & HUMAN PRE-IMPLANTATION GENETICS Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 26/10/2022 Acrobat Reader File
L001- 5 Geoinvest Ltd τηλ.: 22330093 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO/IEC 17025:2017 05/06/2006 Acrobat Reader File
L128 Geotest Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO/IEC 17025:2017 02/03/2023 Acrobat Reader File
L081-2 GLOBETECH LABORATORIES LIMITED Calibration Laboratory Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO/IEC 17025:2017 15/10/2015 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 22/01/2003 από τον RVA
L024-4 h.s.i Foodtech Laboratories Ltd τηλ.: 22317345 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 19/10/2010 Acrobat Reader File Αναστολή πεδίου Μικροβιολογίας από 29/05/2024
L114 Independent Laboratory of Vitatrace Nutrition Ltd tel.: 22426527 Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 07/05/2021 Acrobat Reader File
L108 K.P. Paphoslab Ltd τηλ.: 26220705 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO/IEC 17025:2017 11/11/2019 Acrobat Reader File Acrobat Reader File
L025 K.P. Paphoslab Ltd τηλ.: 26220705 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO/IEC 17025:2005 30/11/2010 Acrobat Reader File Απόσυρση 24/01/2014 βλ. L108
L066-3 LABCON LTD Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2017 05/12/2014 Acrobat Reader File
L120 Laboratory of Biotechnology and Molecular Virology - University of Cyprus Κλινικό Εργαστήριο ISO 15189:2012 09/09/2022 Acrobat Reader File
L040-2 Laboratory of Sigint Solutions Ltd τηλ.: 22325240 Εργαστήριο Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων CYS EN ISO /IEC 17025:2005 14/06/2012 Acrobat Reader File Εθελοντική Απόσυρση 15/07/2021
ΦΠ 001-4 LACON Institute for Inspection and Certification in Agriculture and Food Processing Limited τηλ.: 22499640 Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προιόντων CYS EN ISO/IEC 17065:2012 06/02/2009 Acrobat Reader File
L011-3 Lifeline Cellular Therapy Products Laboratory - C.B.B. Lifeline Biotech Ltd τηλ.: 22378300 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 05/09/2008 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα. Εθελοντική Απόσυρση 13/01/2021
L084-2 M.C. Analysis Center Ltd Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 23/02/2016 Acrobat Reader File Acrobat Reader File Η ισχύς του πιστοποιητικού έχει παραταθεί μέχρι τις 22/8/2024.
L013-5 m.p.n Unilab Ltd Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 08/04/2009 Acrobat Reader File
L072-3 M.P.N Unilab Ltd Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 09/06/2015 Acrobat Reader File
L047-3 Matestlab Ltd. τηλ.: 22439766 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2017 27/02/2013 Acrobat Reader File
L127 Medichem Labs Μαίρη Γρηγορίου (Χημείο) Λτδ Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 09/02/2023 Acrobat Reader File
L124 Medicover Genetics Ltd Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189: 2012 12/10/2022 Acrobat Reader File
L137 MEDITERRANEAN HOSPITAL CLINICAL LABORATORY Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 17/04/2024 Acrobat Reader File
L117 MULTILAB TESTING LTD Calibration Laboratory Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO/IEC 17025:2017 13/01/2022 Acrobat Reader File
L132 Neogenesis by ASPI Vioiatrika Ergastiria Ltd Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 19/09/2023 Acrobat Reader File
L015-4 Neolab Ltd τηλ.: 22765001 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 02/06/2009 Acrobat Reader File
L126 NONIS CLINICAL LABORATORY Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 07/12/2022 Acrobat Reader File
ΦΕ 003-3 Nortest (Cyprus) Limited τηλ.: 22486452 Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO /IEC 17020:2012 10/06/2013 Acrobat Reader File
ΦΠ 007 Nortest Cyprus Limited Φορέας Πιστοποίησης Προιόντων CYS EN ISO/IEC 17065:2012 13/12/2021 Acrobat Reader File
L089-2 PS Metrology Calibration Ltd Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO /IEC 17025:2017 11/10/2016 Acrobat Reader File
L042-3 RBML Microbiology Labs τηλ.: +9615433149 Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 13/09/2012 Acrobat Reader File
L065-3 SBLA Laboratory at Moni WWTP Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO /IEC 17025:2017 26/11/2014 Acrobat Reader File
L107 SKP Water & Food Quality Diagnosis Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νερών CYS EN ISO/IEC 17025:2017 05/11/2019 Acrobat Reader File Acrobat Reader File Η ισχύς του πιστοποιητικού έχει παραταθεί μέχρι τις 5/11/2024.
L033-4 Sundial Co. Ltd - Laboratory Division τηλ.: 25828828 Eργαστήριο Διακρίβωσης CYS EN ISO /IEC 17025:2017 08/09/2011 Acrobat Reader File
L080 SYNLAB CYPRUS LTD(πρωην MEDLAB LTD) Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 07/10/2015 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα. Απόσυρση 13/01/2021
L041-3 T.I. Analytical Labs Cyprus Athens Ltd τηλ.: 22468787 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Τροφίμων και Νερών CYS EN ISO /IEC 17025:2017 25/07/2012 Acrobat Reader File
L038-3 Technolab Ltd τηλ.: 25737704 Εργαστήριο Δοκιμών για Οικοδομικά Υλικά CYS EN ISO /IEC 17025:2017 30/12/2011 Acrobat Reader File
L105-2 TUV AUSTRIA FOOD ALLERGENS LAB LTD Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 15/10/2018 Acrobat Reader File
ΦΠ 004-3 TUV Cyprus Limited τηλ.: 22442840 Φορέας Πιστοποίησης Προιόντων CYS EN ISO/IEC 17065:2012 31/10/2013 Acrobat Reader File
ΦΕ 002-3 TUV Cyprus Limited τηλ.: 22442840 Φορέας Ελέγχου CYS EN ISO /IEC 17020:2012 13/05/2013 Acrobat Reader File
L104 VELTIA Labs for Life Χημικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο CYS EN ISO/ IEC 17025:2017 07/12/2018 Acrobat Reader File Η αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε τον Μάρτιο 2013 από το A2LA
L051-3 Vyrides Clinical Lab τηλ.: 22767020 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 21/05/2013 Acrobat Reader File
L096-2 X.S LAB LTD Χημικό Εργαστήριο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 02/08/2017 Acrobat Reader File
L049-3 Yiannoukas Medical Laboratories Ltd τηλ.: 77771310 Κλινικό Εργαστήριο CYS EN ISO 15189:2012 05/03/2013 Acrobat Reader File

Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα