Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

KOΠΠ / CYS-CYSAB

Εισαγωγή

Νομικό πλαίσιο και Διοικητική Δομή

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας, γνωστός ως ΚΟΠΠ (CYS-CYSAB), ιδρύθηκε το 2002 με τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο (Ν156(I)/2002) και λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. O νόμος αυτός μαζί με τον τροποποιητικό Nόμο 10(Ι)/2010 αποτελούν τους βασικούς νόμους οι οποίοι, μαζί με τον πρόσφατο τροποποιητικό Νόμο 57(Ι)/2011, αποτελούν τους περί της Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμους του 2011. (Ενοποιημένο Κέιμενο 2002-2011).

Ο ΚΟΠΠ διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο βασικός Νόμος προνοεί όπως τα έξι μέλη του προέρχονται από τον κρατικό τομέα ενώ τα υπόλοιπα επτά από τον ιδιωτικό τομέα.

Σκοπός

Βασικοί σκοποί του Οργανισμού είναι:

    • η εισαγωγή και διαχείριση του εθνικού συστήματος διαπίστευσης
    • η εισαγωγή και λειτουργία του συστήματος επιθεώρησης και εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής
    • η διαχείριση του εθνικού συστήματος τεχνικής πληροφόρησης
    • η υλοποίηση δράσεων για προώθηση και στήριξη υποδομών ποιότητας

Δήλωση πολιτικής Αμεροληψίας

Δήλωση πολιτικής Αμεροληψίας

No documents found


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Gov.cy