Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διεθνείς Σχέσεις

EUROMED Quality Programme
Ο Οργανισμός είναι πλήρες Μέλος της ΕΑ (European co-operation for Accreditation) και του ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) . Η πρόσβαση σ΄αυτές τις ιστοσελίδες που περιέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες και κείμενα πολιτικής είναι ελεύθερη στους ενδιαφερόμενους. Ο Οργανισμός έχει επίσης αναπτύξει διμερείς σχέσεις με πολλούς εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης.

Ειδικότερα αναφέρεται  η μακρά συνεργασία με το Φορέα Διαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥΔ) για αγορά υπηρεσιών Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων και θέματα εκπαίδευσης. Ο CYS-CYSAB υλοποιεί επίσης την ειδική συμφωνία συνεργασίας που έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και το IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements).

Ο Οργανισμός έχει επίσης υπογράψει πρωτόκολλα διμερούς συνεργασίας με γειτονικές χώρες. Πολύ σημαντική ήταν η εμπειρία της ενεργού συμμετοχής στο πρόγραμμαστηριότητα στα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και ειδικότερα του EUROMED Quality Programme.


No documents foundGov.cy