Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Οδηγίες

Οδηγίες

ID01 - Οδηγία για Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων

ID02 - Οδηγία για την Ιχνηλασιμότητα των Μετρήσεων και τη Διακρίβωση του Εξοπλισμού

ID03 - Οδηγία για την εφαρμογή της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ''ADR''

ID03 - Annex I of _ ADR EL

ID04 - Οδηγία για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/42/ΕΚ ''Μηχανήματα''

ID05 - Οδηγίες ΚΟΠΠ για τη Διαπίστευση Μικροβιολογικών Εργαστηρίων

ID06 - Οδηγία για Δομικά Προϊόντα

ID07 - Οδηγία για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης / Οργανισμών Ελέγχου για Βιολογικά Προϊόντα

ID08 - Οδηγία ΚΟΠΠ για τη Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων κατά CYS EN ISO 15189


Άλλες Διαδικασίες

OP08 - Διαδικασία Δοιμών Ικανότητας
τα έντυπα που αφορούν Δοκιμές Ικανότητας (F08.01 και F08.02)

OP15 - Διαδικασία Ευέλικτου Πεδίου

OP14 - Appeals

OP9 - Complaints

OP3a - Accreditation of Laboratories: Processing applications-assessment-granting accreditation

OP4a - Accreditation of Certification Bodies, Inspection Bodies: Processing Applications - Initial assessment - Granting accreditation


Κριτήρια Διαπίστευσης

-Κριτήρια Διαπίστευσης κατά ISO 17025

-Κριτήρια Διαπίστευσης κατά ISO 15189

-Κριτήρια Διαπίστευσης κατά ISO 17065 και ISO 17020

-Απαιτήσεις για την Διαπίστευση Κοινοποιημένων Φορέων (Ανελκυστήρες)

-Απαιτήσεις για την Διαπίστευση Κοινοποιημένων Φορέων (Εξοπλισμός υπό Πίεση)


Κανονισμός Διαπίστευσης του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης

-Κανονισμός Διαπίστευσης

Σημείωση 1:

Όσον αφορά τυχόν αναθεωρήσεις στα έγγραφα του ΚΟΠΠ ισχύουν τα πιο κάτω:
Όταν η αναθεωρημένη τεκμηρίωση σχετίζεται με κρίσιμες και σημαντικές αλλαγές, δίνεται στα Εργαστήρια/ Φορείς μια δέουσα ειδοποίηση για τις αλλαγές στις απαιτήσεις διαπίστευσης του ΚΟΠΠ, με την ημερομηνία εφαρμογής μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο Εργαστήριο/ Φορέα από τον αρμόδιο Συντονιστή Αξιολόγησης.
Όσον αφορά μικρές αλλαγές, τα Εργαστήρια/ Φορείς οφείλουν όπως επισκέπτονται τακτικά τον ιστότοπο του ΚΟΠΠ προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν τις σχετικές αναθεωρήσεις. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να λάβει τις σχετικές αλλαγές των νέων εκδόσεων κειμένων που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του ΚΟΠΠ.


Σημείωση 2:

Τα Έγγραφα Οδηγιών είναι υποχρεωτικά έγγραφα που αναπτύσσονται από το CYS-CYSAB. Ωστόσο, τα υποχρεωτικά έγγραφα μπορεί να περιλαμβάνουν καθοδήγηση, η οποία μπορεί να αναγνωρισθεί με βάση τον όρο «θα πρέπει να».

No documents foundGov.cy