Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διαπίστευση

ΕισαγωγήΜε τον περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) Νόμο [57(Ι)/2011] έχει τροποποιηθεί ο βασικός Νόμος [Ν.156(Ι)/2002] ο οποίος ορίζει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) ως τον αρμόδιο φορέα για τη λειτουργία του Συστήματος Διαπίστευσης στην Κύπρο. Με ενδιάμεση τροποποίηση [Ν.10(Ι)/2010] ο Οργανισμός ορίστηκε ως ο εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης με την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.765/2008.
 • Το Νοέμβριο 2004, ο ΚΟΠΠ έγινε ομόφωνα δεκτός ως πλήρες μέλος της ΕΑ (Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη Διαπίστευση) κατά τη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού αυτού φορέα. Με τον τροποποιητικό νόμο περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο του 2011 έγιναν ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις για πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ.765/2008.
 • Τον Οκτώβριο 2011 ο Οργανισμός προσχώρησε στην Πολυμερή Συμφωνία ΜLA με την ΕΑ για τη διαπίστευση Εργαστηρίων κατά ISO 17025, ISO 15189 και Φορέων Ελέγχου κατά ISO 17020. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο ΚΟΠΠ αναβάθμισε τη συμμετοχή του στον ILAC (Διεθνής Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων και Φορέων Ελέγχου).Η αξιολόγηση του ΚΟΠΠ από την ΕΑ

Τον Οκτώβριο του 2013 τετραμελής Ομάδα Αξιολόγησης της ΕΑ πραγματοποίησε την πρώτη επαναξιολόγηση του ΚΟΠΠ μετά την έγκριση της προσχώρησής του στην ΕΑ MLA (Οκτώβριος 2011). Στο πλαίσιο της επίσκεψης αξιολογήθηκε και η αίτηση του Οργανισμού για επέκταση της ΜLA και για τη διαπίστευση εργαστηρίων διακρίβωσης. Η έκβαση της αξιολόγησης ήταν αναμφισβήτητα ιδιαίτερα επιτυχής.

 • Τον Απρίλιο του 2014 υπογράφηκε η επέκταση του πεδίου της MLA στο τομέα της διαπίστευσης εργαστηρίων διακρίβωσης κατά ISO 17025.
 • Τον Μαιο του 2020 υπογράφηκε η επέκταση του πεδίου της MLA στο τομέα της διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προϊόντων κατά ISO 17065.


Διαπίστευση είναι...

η διαδικασία αναγνώρισης από εξουσιοδοτημένο σώμα ότι ένας φορέας έχει την επάρκεια να διεξαγάγει καθορισμένες δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό τεκμηριώνεται η αξιοπιστία της προσφερομένης στην κάθε περίπτωση υπηρεσίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αξιοποίηση της διαπίστευσης στην περίπτωση του εργαστηριακού ελέγχου. Σε αρκετές περιπτώσεις η νομοθεσία εισάγει την ανάγκη επαρκούς και αξιόπιστης εργαστηριακής υποδομής. Αυτό ενδιαφέρει τόσο εκείνους που πρέπει να συμμορφώνονται (παραγωγοί, κατασκευαστές, εμπορευόμενοι) όσο και τις αρμόδιες αρχές που επιτηρούν την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Με τη Διαπίστευση αξιολογείται η τεχνική επάρκεια προσωπικού και υποδομής για τη διεξαγωγή καθοριζομένων στην κάθε περίπτωση δραστηριοτήτων. Το πεδίο εφαρμογής περιγράφεται σε σχετικό πιστοποιητικό και μπορεί να αποτελεί μικρό μόνο μέρος των συνολικών δραστηριοτήτων ενός φορέα.


Γιατί χρειάζεται η Διαπίστευση

Στη σύγχρονη κοινωνία η κατανόηση από τον καταναλωτή των δικαιωμάτων του και από τις αρμόδιες αρχές των υποχρεώσεών τους δίνει στη διαπίστευση πολύ μεγαλύτερη σημασία, καθιστώντας την ένα απαραίτητο εργαλείο στα πλαίσια της ενωμένης Ευρωπαϊκής Αγοράς. Η λειτουργία διαπιστευμένων εργαστηρίων στηρίζει την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, πέρα από τα εθνικά σύνορα. Ο Κύπριος κατασκευαστής που διακινεί προϊόντα του προς τον ευρωπαϊκό χώρο (και πέρα από αυτό) μπορεί να τεκμηριώσει την ποιοτική του επάρκεια με το συνοδευτικό πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου. Αυτό γίνεται αποδεκτό χωρίς πρόσθετο εργαστηριακό έλεγχο στη χώρα προορισμού μόνο αν το εργαστήριο που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό αυτό είναι διαπιστευμένο για τη συγκεκριμένη εργασία.

Η δημιουργία του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης

Για τη δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαπίστευσης έχει υλοποιηθεί, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικό πρόγραμμα για τη Διαπίστευση. Το πρόγραμμα ήταν εξάμηνης διάρκειας (Οκτώβριος 2003-Μάρτιος 2004) και περιελάμβανε διάφορες δράσεις (προγράμματα κατάρτισης αξιολογητών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ετοιμασία πλαισίου για το Σύστημα Ποιότητας, παρακολούθηση αξιολογήσεων διαφόρων φορέων από το DANAK στη Δανία). Το Σύστημα Ποιότητας αναπτύχθηκε στη συνέχεια παραπέρα, με βάση πάντα το Πρότυπο CYS EN ISO/IEC 17011

Η Κύπρος στην Ευρώπη!

Στον ευρωπαϊκό  χώρο υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη Διαπίστευση. Η συμμόρφωση των εθνικών φορέων με αυτές, επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Τον Αύγουστο 2004, ο ΚΟΠΠ υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή ως πλήρες μέλος στην ΕΑ (Ευρωπαϊκή συνεργασία για τη Διαπίστευση). Η αίτηση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή κατά τη Γενική Συνέλευση της ΕΑ, το Νοέμβριο 2004 (Ζάγκρεμπ), με το όνομα CYS-CYSAB.

Οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο

Η ένταξη του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης στην ΕΑ δημιουργεί προσβάσεις στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στον τομέα αυτό. Από τις βασικές επιτροπές της ΕΑ, είναι αναγκαία η συμμετοχή, σε πρώτη φάση, σε τέσσερις, συγκεκριμένα:

  • ΕΑ-LC-Laboratory Committee
  • EA-IC-Inspection Committee
  • EA-CC-Certification Committee
  • EA-HHC-Horizontal Harmonization Committee
  • EA-MAC-Multilateral Agreement Committee
Με τη συμμετοχή σ' αυτές τις επιτροπές υποστηρίζεται ο προγραμματισμός για παροχή υπηρεσιών διαπίστευσης σε όλο το φάσμα δραστηριότητας των Φορέων Αξιολόγησης της Πιστότητας (Conformity Assessment Bodies).  Οι φορείς αυτοί (εργαστήρια, φορείς ελέγχου, φορείς πιστοποίησης) αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προοπτική λειτουργίας τους ως Κοινοποιημένων Φορέων (Notified Bodies) στα πλαίσια της εφαρμογής των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης. Η συμμετοχή του ΚΟΠΠ στη διαδικασία της Κοινοποίησης Φορέων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθότι με βάση τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής αλλά και της αντίστοιχης ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο ΚΟΠΠ αναλαμβάνει την τεχνική αξιολόγηση των Φορέων που αιτούνται κοινοποίηση σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας. Ο ΚΟΠΠ διαμόρφωσε την πολιτική και εξέδωσε την Οδηγία για Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων σε σχέση με την Κοινοποίηση ή/και Διαπίστευσή τους.

Παράλληλα, η προϋπόθεση της διαπίστευσης εργαστηρίων γίνεται συνεχώς περισσότερο επιταχτική, σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με την υγεία και την ασφάλεια (τρόφιμα, φάρμακα, περιβαλλοντικές μετρήσεις, κλινικά εργαστήρια, επικίνδυνες ουσίες κ.α.)


Τεχνικές Επιτροπές

Οι Τεχνικές Επιτροπές του ΚΟΠΠ αποτελούν σημαντικά όργανα για τη διαμόρφωση της πολιτικής σε διάφορες πτυχές της διαπίστευσης. Οι Τεχνικές Επιτροπές συγκροτούνται από άτομα που έχουν γνώση και εμπειρίες σε ειδικά θέματα και διορίζονται ως Μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Συνεργασία με Κυπριακούς Φορείς

Ο CYS-CYSAB συνεργάζεται με πλείστους επιστημονικούς φορείς στην Κύπρο. Ειδική αναφορά γίνεται στο Cyprus Lab (Ένωση Εργαστηρίων) και την Επιτροπή Κύπρου της Eurachem. Μέσα από αυτή τη συνεργασία αξιοποιείται και η επικοινωνία των φορέων αυτών με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς, στους οποίους δραστηριοποιούνται ως πλήρη μέλη (EUROLAB και EURACHEM)


No documents found


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Gov.cy