Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

KOΠΠ / CYS-CYSAB

ΝομοθεσίαΝομικό πλαίσιο

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας, γνωστός ως ΚΟΠΠ (CYS-CYSAB), ιδρύθηκε το 2002 με τον περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμο (Ν156(I)/2002) και λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. O νόμος αυτός μαζί με τον τροποποιητικό Nόμο 10(Ι)/2010 αποτελούν τους βασικούς νόμους οι οποίοι, μαζί με τον πρόσφατο τροποποιητικό Νόμο 57(Ι)/2011, αποτελούν τους περί της Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμους του 2011. (Ενοποιημένο Κέιμενο 2002-2011).


No documents foundGov.cy